NL / EN

Jaarverslag 2016

To the top

Aanvullende informatie


Stakeholders TMG

In onze snel veranderende informatiemaatschappij wordt de rol van een mediabedrijf als TMG alleen maar belangrijker. Door uit te blinken in onze kernactiviteiten kunnen wij waarde toevoegen. Niet alleen voor de consument, maar voor alle stakeholders in onze keten en voor de maatschappij als geheel.

TMG hecht groot belang aan regelmatig overleg met stakeholders over de koers van het bedrijf. Wij zijn ons ervan bewust dat wij invloed uitoefenen op onze stakeholders, en andersom stellen wij ons open om te horen wat er bij hen leeft en speelt. Wij gebruiken deze input om onze strategie waar nodig aan te scherpen en onze jaarplannen te actualiseren.

De Raad van Bestuur en de directies van de business units zijn hier op verschillende manieren bij betrokken. Met diverse stakeholders is TMG dagelijks in contact, zoals met medewerkers, consumenten en adverteerders. Via social media, de eigen websites, publicaties, presentaties en open dagen worden contacten gelegd en onderhouden. Voor andere stakeholders zijn er gerichte evenementen en gekozen momenten, zoals aandeelhoudersvergaderingen, presentaties en rondleidingen.

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste stakeholders in de context van de waardeketen van TMG.

Belangrijkste stakeholders van TMG

Onze belangrijkste stakeholders, zoals weergegeven in het overzicht, hebben een grote mate van invloed op dan wel een grote mate van belang bij TMG. Ons bedrijf is volop in ontwikkeling. Hierover houdt TMG ook contact met de overheid en bijvoorbeeld de belastingdienst; de business units onderhouden zelf de contacten op lokaal bestuurlijk niveau.

Onderwerpen die het afgelopen jaar tijdens de stakeholdergesprekken aan bod kwamen zijn onder andere: de visie en strategie van TMG , de commerciële vertaling daarvan, nieuwe samenwerkingsmogelijkheden, het media ecosysteem en de ambities m.b.t. verantwoord ondernemen.

In 2016 is opnieuw een uitgebreide multi-stakeholderdialoog uitgevoerd; het streven is om dat eens in de drie jaar te doen om ervoor te zorgen dat wij de goede dingen doen en dicht bij onze stakeholders blijven. CEO Geert-Jan van der Snoek ging met externe belanghebbenden als adverteerders, financiële instellingen, aandeelhouders en NGO’s in dialoog over het verantwoord ondernemen beleid. Ook lichtte hij ondernomen activiteiten toe. Voorafgaand aan de dialoog ontvingen alle deelnemers een korte enquête waarin zij konden aangeven welke duurzame onderwerpen zij het meest relevant vonden voor TMG. Op basis van de resultaten van deze enquête is gekozen om tijdens de multi-stakeholderdialoog dieper in te gaan op de drie onderwerpen: ‘Talent ontwikkelen’, ‘Toegankelijkheid tot informatie en Privacy’ en ‘Verantwoord inkopen’. De belangrijkste punten uit de dialoogrondes zijn (gebaseerd op input van stakeholders tijdens de dialoogrondes en plenaire discussie):

 • Focus op de toekomst: zorg ervoor dat de organisatie en de medewerkers wendbaar en toekomstbestendig zijn.
 • Breng talenten in kaart, ook talenten die niet direct werk gerelateerd zijn. 

 • Wees open en eerlijk richting klanten over privacy, en benadruk ook de voordelen. 

 • Intensiveer de dialoog met leveranciers, en identificeer gezamenlijk verbeterpunten voor verdere verduurzaming.  

Het proces om de materialiteiten te bepalen is voortdurend in ontwikkeling. In 2013 zijn de belangrijkste verantwoord ondernemen onderwerpen voor het eerst geïnventariseerd met behulp van een multi-stakeholderdialoog. Vanuit onze diverse structurele dialogen met onze belangrijkste stakeholders (zie Stakeholderoverzicht) zijn de onderwerpen jaarlijks geëvalueerd. Hierbij zijn nieuwe onderwerpen gedefinieerd en de onderwerpen die door interne en externe stakeholders belangrijk worden gevonden en die van invloed zijn op het bedrijfssucces van TMG zijn geprioriteerd. De manier waarop TMG de lijst van onderwerpen heeft opgesteld is niet veranderd. Tijdens de structurele dialogen met experts, de Investor Relations-dag en de multi-stakeholderdialoog van dit jaar zijn door een grote groep stakeholders de huidige verantwoord ondernemen onderwerpen vastgesteld, wat resulteert in de onderstaande materialiteitsmatrix.

De materiële onderwerpen worden op verschillende momenten en op verschillende manieren met onze belangrijkste stakeholders besproken. In onderstaand overzicht worden voor de belangrijkste stakeholders de vorm, frequentie en materiële onderwerpen van onze dialogen met hen weergegeven. De materiële thema's staan daarin centraal. Het overzicht is niet uitputtend en bij de contactmomenten zijn vaak verscheidene stakeholders betrokken. De frequentie van de overleggen varieert van dagelijks tot eenmaal per jaar. Er bestaat geen een-op-een relatie tussen de tweede en de derde kolom. In de kolom resultaten is een verwijzing opgenomen naar de paragrafen in dit jaarverslag waar de behaalde resultaten per materieel onderwerp wordt weergegeven.

Stakeholderdialoog

Materiële onderwerpen

Belangrijkste stakeholders

Vorm dialoog

Frequentie

Resultaat

A = Privacy

24/7 consumenten

Klantenpanels
Bilaterale gesprekken
Multi-stakeholderdialoog
Social media

Periodiek
Dagelijks
Driejaarlijks
Dagelijks

Verantwoord ondernemen (Privacy)

B = Informatiebeveiliging

Adverteerders
Businesspartners
24/7 consumenten

Bilaterale gesprekken
Klantenpanels
Multi-stakeholderdialoog
Social media

Dagelijks
Dagelijks
Driejaarlijks
Dagelijks

Informatiebeveiliging en cyber security
Risicomanagement

C = Ontwikkeling van medewerkers

Medewerkers,
Managers
RvB, RvC & COR

Bijeenkomsten gehele organisatie
Afdelingsoverleggen
Bilaterale overleggen
Plannings- en beoordelings-cyclus
Multi-stakeholderdialoog
Overleggen met Ondernemingsraden
Directe onderlinge contacten

Periodiek
Wekelijks
Periodiek
Jaarlijks
Driejaarlijks
Periodiek
Dagelijks

Onze mensen
Risicomanagement (In-contol statement)

D = Toegang tot informatie

Adverteerders
24/7 consumenten
Businesspartners
Samenleving

Bilaterale gesprekken
Klantenpanels
Social media
Rondleidingen
Multi-stakeholderdialoog
Journalistiek
Social media

Dagelijks
Dagelijks
Dagelijks
Periodiek
Driejaarlijks
Dagelijks
Dagelijks

Stategie
Verantwoord ondernemen (Maatschappelijke betrokkenheid)

E = Financiele prestaties

(EBITDA, kostenreductie, dividend-uitkeringspercentage)

Aandeelhouders en (potentiële) investeerders

Aandeelhoudersvergadering
Investor relationsdag
Dialoog met investeerders

Jaarlijks
Jaarlijks
Periodiek

Corporate Governance
Investors relations en het aandeel TMG

F = Aandeel van digitaal in de omzet

Aandeelhouders en (potentiële) investeerders

Aandeelhoudersvergadering
Investor relationsdag
Dialoog met investeerders

Jaarlijks
Jaarlijks
Periodiek

Corporate Governance
Investors relations en het aandeel TMG

G = Transparantie

Overheid

Adverteerders
Aandeelhouders en (potentiele) investeerders
Medewerkers,
Managers
RvB, RvC & COR
ZZP'ers en freelancers
Businesspartners

Bilaterale overleggen
Bijeenkomsten
Bilaterale gesprekken
Aandeelhoudersvergadering
Investorsrelationsdag
Dialoog met investeerders
Afdelingsoverleggen

Periodiek
Periodiek
Dagelijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Periodiek
Wekelijks

Stategie
Verantwoord ondernemen (Transparantie)

H = Verantwoord inkopen

Leveranciers

 

Bilaterale gesprekken
Multi-stakeholderdialoog 

Periodiek
Driejaarlijks 

Verantwoord ondernemen (Verantwoord inkopen)
Risicomanagement (In-contol statement)

I = Circulair gebruik materialen

Leveranciers
Medewerkers,
Managers

Bilaterale overleggen
Afdelingsoverleggen

Periodiek
Wekelijks

Verantwoord ondernemen (Verbeteren milieuprestaties)
Risicomanagement (In-contol statement)

J = Duurzame datacenters

Leveranciers

Bilaterale overleggen

Periodiek

Verantwoord ondernemen (Verantwoord inkopen)

K = Maatschappelijke sponsoring

Samenleving

Bilaterale overleggen

Periodiek

Verantwoord ondernemen (Maatschappelijke betrokkenheid)

L = Diversiteit

Leveranciers
Medewerkers,
Managers

Bilaterale overleggen
Afdelingsoverleggen

 

Periodiek
Wekelijks

 

Onze mensen

M = Maatschappelijke betrokkenheid

Samenleving

Medewerkers,
managers
ZZP'ers en freelancers

Journalistiek
Social media
Afdelingsoverleggen
Bilaterale overleggen

Dagelijks
Dagelijks
Wekelijks
Periodiek

TMG Landelijke Media
TMG Digital
Holland Media Combinatie
Keesing Media Group

N = CO2-reductie

Leveranciers
Medewerkers,
Managers
RvB, RvC & COR
Overheid

 

Bilaterale gesprekken
Afdelingsoverleggen
Plannings- en beoordelingscyclus
Overleggen met Ondernemingsraden
Directe onderlinge contacten
Bijeenkomsten

Periodiek
Wekelijks
Jaarlijks
Periodiek
Dagelijks
Periodiek

Verantwoord ondernemen (Reductie CO2-uitstoot )
Risicomanagement (In-contol statement)

 

Materialiteitsmatrix


Toelichting geïntegreerde rapportage

Transparantie is een van onze strategische verantwoord ondernemen thema’s. We laten dat onder meer zien met dit geïntegreerd jaarverslag. In deze rapportage rapporteren wij over onze strategische, financiële en niet-financiële prestaties. Hiermee willen wij het voor onze stakeholders inzichtelijk maken hoe wij voor hen waarde creëren en een duurzaam rendement willen realiseren.

In onze beleving bevat een geïntegreerd rapport informatie voor onze stakeholders over onze financiële prestaties en over onze impact op medewerkers, de samenleving en het milieu. Door onze financiële en niet-financiële prestaties uit te leggen in relatie tot onze strategie, externe ontwikkelingen, risico’s, kansen en governance, willen wij de stakeholders in staat stellen om een holistisch beeld te vormen van het media ecosysteem waarin wij ons bevinden.

Richtlijnen

Voor een transparante en geïntegreerde rapportage volgt TMG de richtlijnen van de International Integrated Reporting Council (IIRC), die hiervoor een raamwerk heeft ontwikkeld.

Ook andere geaccepteerde richtlijnen zijn een bron van inspiratie voor de samenstelling van deze verslaggeving. Daarbij gaat het om de:

 • Transparantiebenchmark, vastgesteld door het Nederlandse Ministerie van Economische zaken;
 • de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI G4). Deze richtlijnen zijn toegepast op het core-niveau. Dit houdt in dat er gerapporteerd wordt op basis van GRI-indicatoren die materieel zijn voor de bedrijfsvoering van TMG. In de GRI-tabel wordt vermeld welke GRI-indicatoren waar zijn opgenomen in dit verslag;
 • het Carbon Disclosure Project (CDP);
 • de Tax Transparancy Benchmark, vastgesteld door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO)

Invloedsfeer

TMG is verantwoordelijk voor de effecten van de besluitvorming en de dagelijkse activiteiten waar zij formeel en/of redelijkerwijs1 controle over heeft. Naast de eigen verantwoordelijkheid, zijn wij ons ervan bewust dat we in sommige gevallen ook de mogelijkheid hebben om het gedrag van bepaalde stakeholders te beïnvloeden. Deze situaties vallen binnen de invloedsfeer van TMG. Andersom stellen wij ons open om te horen wat er bij hen leeft. Wij gebruiken deze input om onze strategie waar nodig aan te scherpen en onze jaarplannen te actualiseren.

Materiële aspecten

In dit verslag wordt een de materiële financiële en niet-financiële onderwerpen behandeld. Deze onderwerpen kunnen een materieel effect hebben op onze activiteiten, de risico's en kansen, toepasselijke regelgeving en trends. Deze onderwerpen zijn bepaald door de belangen van de stakeholders van TMG te combineren met de impact die de onderwerpen hebben op het bedrijfssucces van TMG. Wanneer materiële onderwerpen veranderen, stemmen we onze rapportage af op deze ontwikkelingen en de verwachtingen van de stakeholders. Onze materialiteitsmatrix geeft een schematisch overzicht van onze materiële onderwerpen.

Om onze meest materiële onderwerpen te bepalen, staan wij in voortdurend contact met onze stakeholders. Afgelopen jaar hebben wij een uitgebreid multi-stakeholderdialoog gehouden met een diverse groep stakeholders. Leveranciers, mediabureaus, aandeelhouders, medewerkers, maatschappelijke organisaties, NGO’s en adviseurs namen deel aan dit multi-stakeholderdialoog, zie ook de bijlage Stakeholders van TMG.

Onze gedefinieerde materiële onderwerpen helpen ons een evenwichtig en compleet beeld te geven van onze prestaties in dit jaarverslag. De materiële onderwerpen zijn vastgesteld door de Raad van Bestuur.

Scope

Het jaarverslag heeft betrekking op de periode 1 januari tot 31 december 2016 en is gepubliceerd op 3 april 2017. Door middel van onze materialiteitsanalyse zorgen we ervoor dat alle materiële economische, sociale en ecologische onderwerpen aan bod komen in dit jaarverslag. Alle onderdelen van TMG, in binnen- en buitenland, vallen binnen de reikwijdte en afbakening van dit verslag.

Voor de scope van de financiële prestaties wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. Voor de niet-financiële prestaties rapporteert TMG alleen over de bedrijfsonderdelen waar zij meer dan 50% eigenaar van is. Door het onderbrengen van onze radio-activiteiten in een nieuw radiobedrijf waar TMG minder dan 50% eigenaar van is, is de financiële en niet-financiële data van Sky Radio Group tot en met 30 september 2016 meegenomen in dit jaarverslag.

Deze data hebben geen betrekking op andere stakeholders uit de keten zoals bijvoorbeeld klanten of leveranciers.

Afhankelijk van het onderwerp, worden onze aanpak en de prestaties uitgelegd in tekst, door te verwijzen naar ons beleid of door het verstrekken van data en de voortgang op de eventuele doelstellingen.

Dataverzameling

Alle financiële gegevens in dit geïntegreerde jaarverslag zijn afgeleid van, en in overeenstemming met onze jaarrekening. De niet-financiële gegevens in dit verslag hebben betrekking op HR, kwantitatieve klantgegevens, bereik, milieu en transparant ondernemen. Milieudata halen wij op bij de business unit Facilitair Bedrijf en zijn afkomstig uit verschillende registratiesystemen. Informatie over klanten en HR komen uit onze zakelijke systemen, in lijn met de data in onze jaarrekening. De gegevens over bereik zijn gebaseerd op de officiële NOM-cijfers en online datasystemen zoals Google Analytics. Bij de bereikcijfers in dit verslag wordt de bron duidelijk vermeldt. De overige gegevens over transparant of verantwoord ondernemen in de brede zin, ontlenen wij aan onze aan verantwoord ondernemen gerelateerde activiteiten. De niet-financiële gegevens zijn opgevraagd bij de verantwoordelijke bedrijfsonderdelen en (staf)afdelingen en worden ,waar mogelijk, vergeleken met vergelijkende cijfers van voorgaande jaren.

Indien data zijn geschat wordt dit duidelijk in de tekst aangegeven. Een schatting vindt plaats op basis van historische informatie of een extrapolatie op basis van de eerste tien á elf maanden van het jaar. De gegevens zijn door de verantwoordelijke functionarissen geverifieerd op plausibiliteit en verloop.

Validiteit van de data

TMG laat de niet-financiële data van dit verslag nog niet extern verifiëren. De prioriteit ligt op dit moment bij het implementeren van duurzaamheid binnen de organisatie. De gegevens waarover wordt gerapporteerd in dit verslag, zijn berekend op basis van data die zijn opgevraagd bij de verantwoordelijke business units, en (staf)afdelingen. De gegevens zijn door de verantwoordelijke functionarissen geverifieerd op plausibiliteit. Voor de berekeningen van de CO2-uitstoot houdt TMG de actuele well-to-wheel data aan van CO2emissiefactoren.nl ultimo jaar. De website biedt een eenduidige lijst kerncijfers over CO2-uitstoot, die een vergelijking tussen organisaties gemakkelijker maakt.

Op de in dit verslag opgenomen niet-financiële gegevens is geen accountantscontrole noch enige andere vorm van assurance door de externe accountant toegepast.

Graag ontvangen wij uw feedback op ons verslag. Vragen of opmerkingen kunt u verzenden naar concerncommunicatie@tmg.nl.

 1. Met redelijkerwijs worden situaties bedoeld waarin TMG informeel de mogelijkheid heeft om de besluitvorming en activiteiten van een andere partij te beïnvloeden.

Kwantitatieve doelstellingentabel

Kwantitatieve doelstellingen

Resultaat 2016

Resultaat 2015

Doelstelling

Streefdatum

Materieel onderwerp

Punten behaald op de Transparantiebenchmark van het ministerie van EZ

160

153

> 170

2018

Transparantie

Percentage van het aantal RFP's en RFI’s is duurzaam ondernemen onderdeel van de gunning.

8 trajecten

n/a1

100%

2020

Verantwoord inkopen

Percentage van de TMG-spend gekwalificeerd tegen TMG Leverancier Gedragscode (of equivalent)

42%

n/a1

> 80%

2020

Verantwoord inkopen

Percentage van ons restmateriaal dat wordt gerecycled

95%

93%

> 90%

Jaarlijks

Circulair gebruik grondstoffen

Percentage van ons papierrestmateriaal dat wordt gerecycled

99%

96%

100%

2018

Circulair gebruik grondstoffen

Percentage van het ingekochte drukpapier dat is gecertificeerd (PEFC, FSC of gelijkwaardig)

100%

98%

> 95%

Jaarlijks

Circulair gebruik grondstoffen

Percentate gerecycled drukpapier dat gebruikt wordt bij de onze productie van onze kranten

40%

22%

40%

2017

Circulair gebruik grondstoffen

Aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die binnen TMG een plek hebben gevonden

0

n/a1

> 10

2017

Diversiteit

Percentage van de externe hosting-partijen van onze online producten dat gebruik maakt van duurzame elektriciteit

100%

100%

100%

Jaarlijks

Duurzame datacenters

Reductie percentage van de absolute CO2- uitstoot in scope 1 en 2 t.o.v. 2014

26%

15%

> 20%

2018

CO2-reductie

Percentage verbruik van duurzame energie

100%

100%

100%

Jaarlijks

CO2-reductie

Reductie percentage van het energieverbruik op campus Alkmaar t.o.v. 2012

7,8%

6,8%

> 8%

2016

CO2-reductie

Reductie percentage van het energieverbruik op campus Amsterdam t.o.v. 2012

9,2%

7,7%

> 8%

2016

CO2-reductie

 1. Betreft een nieuwe doelstelling, over 2015 zijn geen gegevens bekend.

GRI-tabel

Deze rapportage is gebaseerd op de vierde generatie richtlijnen van het GlobalReporting Initiative (GRI G4). Deze richtlijnen zijn toegepast op het Core-niveau. Dit houdt in dat er gerapporteerd wordt op basis van GRI-indicatoren die materieel zijn voor de bedrijfsvoering van TMG.

In onderstaande GRI-tabel wordt vermeld welke GRI-indicatoren (GRI G4 Indicatornr.) waar zijn opgenomen in het verslag, onderdeel van het jaarverslag. Daar waar niet over wordt gerapporteerd, wordt toegelicht.

Algemene standaardinformatievoorziening

GRI G4 Indicator

Omschrijving GRI G4-indicator

Sectie jaarverslag

Toelichting en verwijzing

Strategie en analyses

G4-1

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie over de relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie.

Verslag van de Raad van Commissarissen
Strategie

G4-2

Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico’s en mogelijkheden.

De wereld om ons heen
Strategie

Organisatieprofiel

G4-3

Naam van de organisatie.

Bedrijfsprofiel

G4-4

Belangrijkste merken, producten en/of diensten.

Bedrijfsprofiel

G4-5

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie.

Achterzijde omslag

G4-6

Het aantal en de namen van landen waarin de organisatie actief is.

Bedrijfsprofiel
Keesing Media Group

G4-7

Eigendomsstructuur en de rechtsvorm.

Bedrijfsprofiel
Investor Relations en het aandeel TMG

G4-8

Afzetmarkten (inclusief geografische verdeling, sectoren en soorten klanten/begunstigden).

Bedrijfsprofiel
Strategie

G4-9

Omvang van de organisatie.

Bedrijfsprofiel
Kerncijfers en data

G4-10

Aantal werknemers naar geslacht en leeftijd.

Onze mensen
Gesegmenteerde informatie

Wij rapporteren niet over de volgende zaken:
a) Aantal werknemers naar type arbeidscontract en geslacht.
b) Aantal werknemers met een vast dienstverband per werknemerscategorie en geslacht.
c) Totale personeelsbestand verdeeld naar werknemers en begeleide werknemers en geslacht.
d) Totale personeelsbestandnaar regio en geslacht.

e) Percentage werkzaamheden van de organisatie dat wordt uitgevoerd door personen die juridisch aangemerkt worden als zelfstandige, of door andere personen dan eigen werknemers of begeleide medewerkers, inclusief werknemers en begeleide medewerkers van leveranciers.

f) Significante schommelingen in het aantal werknemers (zoals seizoensarbeid in de toeristische of agrarische sector).
Onze rapportagestructuur is er niet op ingericht om de exacte verdeling van de data, zoals genoemd onder a, b en e te hanteren. De overige data verhoogt naar ons idee de waarde van het verslag niet of is niet relevant. Significante schommelingen in het aantal werknemers als gevolg van seizoensarbeid, zijn bijvoorbeeld niet aan de orde.

G4-11

Percentage van het totale aantal werknemers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt.

Onze mensen

1.265 van 1.735 = 73%

G4-12

Beschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie.

Strategie
Stakeholders TMG

G4-13

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur, eigendom of toeleveringsketen van de organisatie.

Belangrijke ontwikkelingen van 2016
Strategie
Verslag van de Raad van Commissarissen

G4-14

Beschrijving van het al dan niet toepassen van het voorzorgsprincipe door de organisatie.

Verantwoord Ondernemen
Risicomanagement

G4-15

Extern ontwikkelde economische, milieu gerelateerde en sociale handvesten, principes of andere initiatieven die door de organisatie worden onderschreven/bekrachtigd.

Verbeteren milieuprestaties

Meerjarenafspraak 3
ISO14001

G4-16

Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en nationale en internationale belangenorganisaties.

TMG is lid van enkele vakinhoudelijke brancheorganisaties zoals KVGO, NVJ en MVO Nederland

Vastgestelde materiële aspecten en afbakening

G4-17

 • Overzicht van alle entiteiten die in de geconsolideerde jaarrekening of vergelijkbare stukken zijn opgenomen.
 • Overzicht van alle entiteiten die wel in de geconsolideerde jaarrekening of vergelijkbare stukken zijn opgenomen, maar niet in het GRI verslag.

Toelichting geïntegreerde rapportage
Gesegmenteerde informatie

G4-18

 • Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag en de afbakening van de aspecten.
 • Uitleg van de implementatie van de GRI rapportage principes voor het bepalen van de inhoud van het verslag.

Stakeholders TMG
Toelichting geïntegreerde rapportage

G4-19

Overzicht van alle materiële aspecten die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld.

Strategie
Stakeholders TMG
Toelichting geïntegreerde rapportage

G4-20

Vermelding van de afbakening binnen de organisatie voor de materiële aspecten.

Toelichting geïntegreerde rapportage

G4-21

Vermelding van de afbakening buiten de organisatie voor de materiële aspecten.

Verantwoord Ondernemen
Toelichting geïntegreerde rapportage

G4-22

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering.

Toelichting geïntegreerde rapportage
Grondslagen voor consolidatie,balanswaardering en resultaatbepaling

G4-23

Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte en afbakening.

Toelichting geïntegreerde rapportage
Grondslagen voor consolidatie,balanswaardering en resultaatbepaling

Stakeholder engagement

G4-24

Overzicht van groepen stakeholders die de organisatie heeft betrokken.

Stakeholders TMG

G4-25

Basis voor de inventarisatie en selectie van stakeholders die actief worden betrokken.

Stakeholders TMG

G4-26

Benadering van de organisatie voor het betrekken van stakeholders, inclusief de frequentie van het dialoog per type en groep stakeholders en of zij specifiek zijn betrokken in het kader van het verslaggevingsproces.

Stakeholders TMG

Ons verslaggevingsproces is er vooralsnog niet structureel op ingericht om alle belangrijkste stakeholdergroepen specifiek in het kader van onze verslaggeving te betrekke n. Het is onze ambitie dit proces in de toekomst optimaal in te richten.

G4-27

De belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met stakeholders naar voren zijn gekomen en de reactie van de organisatie hierop, onder meer via haar verslaggeving.

Stakeholders TMG

Verslagprofiel

G4-28

Verslagperiode (bijvoorbeeld boekjaar of kalenderjaar) waarop de verstrekte informatie betrekking heeft.

Toelichting geïntegreerde rapportage

G4-29

Datum van het meest recente vorige verslag (indien van toepassing).

9 maart 2016

G4-30

Verslaggevingscyclus (zoals jaarlijks, tweejaarlijks, etc.).

Jaarlijks

G4-31

Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan.

Toelichting geïntegreerde rapportage

concerncommunicatie@tmg,nl

G4-32

 • De gekozen ‘in overeenstemming met’-optie.
 • De GRI-inhoudsopgave voor de gekozen optie.
 • Referentie naar de externe assuranceverklaring, wanneer het verslag extern geaudit is.

Alhier

GRI G4,toepassingsniveau Core. Op de in dit verslag opgenomen niet-financiële gegevens is geen accountantscontrole (nog enige andere vorm van assurance-opdracht) door de externe accountant toegepast. Het is onze ambitie het gehele verslag in de toekomst extern te laten auditten.

G4-33

 • Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verkrijgen van externe assurance voor het verslag.
 • De scope en grondslag van de externe assurance indien dit niet genoemd wordt in de assuranceverklaring bij het duurzaamheidsverslag.
 • De relatie tussen de organisatie en de assurance providers.
 • Vermelding van het feit of het hoogste bestuurslichaam of hogere leidinggevenden betrokken is geweest bij het verkrijgen van assurance voor het duurzaamheidsverslag.

Toelichting geïntegreerde rapportage

Huidige praktijk wordt beschreven, overige niet van toepassing.

Governance

G4-34

De bestuursstructuur van de organisatie, inclusief de commissies die onder het hoogste bestuurslichaam vallen. Identificatie van de commissies die verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming over economische, milieu gerelateerde en maatschappelijke impact.

Transparantie
Corporate Governance
Samenstelling Raad van Bestuur
Samenstelling Raad van Commissarissen

Zie ook http://www.tmg.nl/nl/management-structuur http://www.tmg.nl/nl/organogram

G4-41

Processen waarmee het hoogste bestuurslichaam waarborgt dat strijdige belangen worden vermeden. Vermeldt tevens of belangenconflicten worden gedeeld met belanghebbenden.

Corporate Governance

Ethiek en integriteit

G4-56

Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals gedragscodes en ethische codes.

Verantwoord Ondernemen
Toelichting geïntegreerde rapportage
Corporate Governance

Zie ook http://www.tmg.nl/nl/corporate-governance

G4- 58

Beschrijf de interne en externe maatregelen/systemen voor het rapporteren van onethisch gedrag, handelen in strijd met de wet en zaken rondom organisatie-integriteit, zoals bijvoorbeeld escalatie via managementlijnen, klokkenluidersregelingen en meldpunten.

Verantwoord Ondernemen
Corporate Governance

Zie ook http://www.tmg.nl/nl/corporate-governance

Specifieke standaardinformatievoorziening

GRI G4 Indicator

Omschrijving GRI G4-indicator

 

Sectie jaarverslag

 

Toelichting en verwijzing

Economie

G4-DMA

 • Omschrijving over waarom het aspect materieel is en de impact van het aspect.
 • Omschrijving over hoe de organisatie omgaat met het materiële aspect en de impact ervan.
 • Evaluatie van de managementaanpak.

 

Stakeholders TMG
Strategie
Corporate Governance

 

 

Economische prestaties

G4-EC1

Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd.

 

Kerncijfers en data
Bedrijfsprestaties
Resultaten business units
Jaarrekening

 

 

G4-EC4

Significante financiële steun van een overheid.

 

 

 

Geen financiële steun ontvangen

G4-EC7

Ontwikkeling en gevolgen van investeringen in infrastructuur en ondersteunde diensten.

 

Strategie Resultaten business units

 

 

Milieu

G4-DMA

 • Omschrijving over waarom het aspect materieel is en de impact van het aspect.
 • Omschrijving over hoe de organisatie omgaat met het materiële aspect en de impact ervan.
 • Evaluatie van de managementaanpak.

 

Verantwoord Ondernemen
Stakeholders TMG
Strategie
Toelichting geïntegreerde rapportage

 

Grondstoffen

G4-EN2

Percentage van de gebruikte materialen dat bestaat uit gerecyclede materialen.

 

Circulair gebruik grondstoffen

 

Percentage gerecycled en percentage gecertificeerd

Energie

G4-EN3

Direct energieverbruik.

 

Reductie energieverbuik

 

 

G4-EN6

Reductie van energieverbruik.

 

Reductie energieverbuik

 

 

G4-EN7

Verlaging van de energiebehoefte van producten en diensten.
 

 

Reductie energieverbuik

 

 

Emissies

G4-EN15

Directe uitstoot van broeikasgas (scope 1).

 

Reductie CO2-uitstoot

 

 

G4-EN16

Indirecte uitstoot van broeikasgas (scope 2).

 

Reductie CO2-uitstoot

 

 

G4-EN17

Andere indirecte uitstoot van broeikasgas (scope 3).

 

Reductie CO2-uitstoot

 

Alleen vliegreizen

G4-EN19

Vermindering emissie van broeikasgassen

 

Reductie CO2-uitstoot

 

 

Afvalwater en afval

G4-EN23

Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode.
 

 

Circulair gebruik grondstoffen

 

 

Transport

G4-EN30

Significante milieugevolgen van het transport van producten en andere goederen en materialen voor de organisatie, en het vervoer van het personeel.

 

Reductie CO2-uitstoot

 

 

Leveranciersbeoordeling op basis van milieu

G4-EN32

Percentage nieuwe leveranciers die werden beoordeeld op basis van milieucriteria.

 

Transparantie

 

Zie paragraaf Verantwoord Inkopen. het percentage van de centraal gecontracteerde leveranciers die de Gedragscode voor leveranciers getekend hebben is beschikbaar. Afgelopen jaar is de basis gelegd om gedetailleerdere gegevens beschibaar te hebben.

Sociaal: subcategorie arbeidsomstandigheden

G4-DMA

 • Omschrijving over waarom het aspect materieel is en de impact van het aspect.
 • Omschrijving over hoe de organisatie omgaat met het materiële aspect en de impact ervan.
 • Evaluatie van de managementaanpak.

 

Verantwoord Ondernemen
Stakeholders TMG
Strategie
Toelichting geïntegreerde rapportage

 

Werkgelegenheid

G4-LA1

Totaal aantal nieuwe werknemers en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep, geslacht en regio.

 

Onze mensen in cijfers

 

Met betrekking tot het personeelsverloop rapporteren wij vooralsnog niet separaat over leeftijdsgroep, geslacht en regio.

Beroepsmatige gezondheid en veiligheid

G4-LA6

Soort letsel en het percentage ongelukken, beroepsziekten, uitvaldagen, verzuimcijfers en het aantal werk gerelateerde sterfgevallen per regio en per geslacht.

 

Onze mensen

 

Enkel de verzuimcijfers en bedrijfsongevallen zijn op centraal niveau beschikbaar.

Training en opleiding

G4-LA10

Programma’s voor competentiemanagement en een leven lang leren, waardoor de blijvende inzetbaarheid van medewerkers wordt gegarandeerd en zij geholpen worden bij het afronden van hun loopbaan.

 

Opleiding en ontwikkeling

 

 

Leveranciersbeoordeling op basis van arbeidsomstandigheden

G4-LA14

Percentage nieuwe leveranciers die werden beoordeeld op basis van criteria voor arbeidsomstandigheden.

 

Transparantie

Zie paragraaf Verantwoord Inkopen
Het percentage van de centraal gecontracteerde leveranciers die de Gedragscode voor leveranciers getekend hebben, is beschikbaar. Afgelopen jaar is de basis gelegd om gedetailleerde gegevens beschikbaar te hebben.

Sociaal: subcategorie mensenrechten

G4-DMA

 • Omschrijving over waarom het aspect materieel is en de impact van het aspect.
 • Omschrijving over hoe de organisatie omgaat met het materiële aspect en de impact ervan.
 • Evaluatie van de managementaanpak.

 

Verantwoord Ondernemen
Stakeholders TMG
Strategie
Toelichting geïntegreerde rapportage

 

Leveranciersbeoordeling op basis van mensenrechten

G4-HR10

Percentage nieuwe leveranciers die werden beoordeeld op basis van criteria voor mensenrechten.

 

Transparantie

Zie paragraaf Verantwoord Inkopen
Het percentage van de centraal gecontracteerde leveranciers die de Gedragscode voor leveranciers getekend hebben, is beschikbaar. Afgelopen jaar is de basis gelegd om gedetailleerde gegevens beschikbaar te hebben.

Sociaal: subcategorie productverantwoordelijkheid

G4-DMA

 • Omschrijving over waarom het aspect materieel is en de impact van het aspect.
 • Omschrijving over hoe de organisatie omgaat met het materiële aspect en de impact ervan.
 • Evaluatie van de managementaanpak.

 

Verantwoord Ondernemen
Stakeholders TMG
Toelichting geïntegreerde rapportage

 

Privacy

G4-DMA

 • Omschrijving over waarom het aspect materieel is en de impact van het aspect.
 • Omschrijving over hoe de organisatie omgaat met het materiële aspect en de impact ervan.
 • Evaluatie van de managementaanpak.

 

Verantwoord Ondernemen
Stakeholders TMG
Strategie Toelichting geïntegreerde rapportage
Transparantie

 

G4-PR8

Totaal aantal gegronde klachten over inbreuken op de privacy van klanten en het verlies van klantgegevens.

 

Transparantie

 

Zie paragraaf Privacy. Aantallen zijn gemeld bij de daarvoor bestemde instanties. 

Contentcreatie

G4-DMA

 • Omschrijving over waarom het aspect materieel is en de impact van het aspect.
 • Omschrijving over hoe de organisatie omgaat met het materiële aspect en de impact ervan.
 • Evaluatie van de managementaanpak.

 

Verantwoord Ondernemen
Stakeholders TMG
Strategie
Toelichting geïntegreerde rapportage
Transparantie

M2

Methodologie voor de beoordeling van en het toezicht op de naleving van de content creatie waarden

 

Transparantie

 

Zie paragraaf Verantwoorde contentcreatie

Contentverspreiding

G4-DMA

 • Omschrijving over waarom het aspect materieel is en de impact van het aspect.
 • Omschrijving over hoe de organisatie omgaat met het materiële aspect en de impact ervan.
 • Evaluatie van de managementaanpak.

 

Verantwoord Ondernemen
Stakeholders TMG
Strategie
Toelichting geïntegreerde rapportage
Transparantie

 

 

M4

Acties om de prestaties te verbeteren in verhouding tot contentverspreiding aangelegenheden (toegankelijkheid en bescherming van kwetsbare publiek en geïnformeerde besluitvorming) en de verkregen resultaten

 

Strategie Transparantie

 

 

M5

Het aantal en soort reacties (feedback/klachten) gerelateerd aan contentverspreiding, inclusief de verdediging van kwetsbaar publiek, geinformeerde besluitvorming, toegankelijkheid, en de procedures van het aanpakken van dit soort reacties

 

Strategie Transparantie

 


Begrippen en afkortingen

Afstand tot de arbeidsmarkt

Onder een persoon met een afstand tot de arbeidsmarkt verstaan we iemand die moeite heeft om een baan te vinden en/of te behouden, bijvoorbeeld:

 • langdurig werkzoekenden
 • mensen met onvoldoende opleiding of een leerachterstand
 • mensen met een (licht)lichamelijke handicap
 • mensen met een (licht)verstandelijke beperking
 • psychisch kwetsbare mensen

Carbon Disclosure Project (CDP)

Een onafhankelijk non-profit organisatie die streeft naar een systematische verandering in het gedrag van de markt om klimaatverandering, waterschaarste en ontbossing tegen te gaan. Om dit te bereiken faciliteert CDP een wereldwijd systeem waarin bedrijven, steden, landen en regio's openbaar kunnen maken hoe zij hun milieu impact meten en beheersen. Voor meer informatie zie: http://www.cdp.net.

CertiQ

CertiQ certificeert energie die is opgewekt uit de duurzame bronnen zon, water, wind en biomassa. CertiQ is voor deze taak aangewezen door de Nederlandse overheid. De Garanties van Oorsprong die zij elektronisch verstrekken, zijn in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. Certificaten die worden uitgegeven door CertiQ zijn verhandelbaar binnen Europa. Voor meer informatie zie: https://www.certiq.nl.

Circulair gebruik grondstoffen

Streven naar maximaal hoogwaardig hergebruik van grondstoffen.

CO2emissiefactoren.nl

De lijst CO2-emissiefactoren is het initiatief van SKAO, Stichting Stimular, Connekt, Milieu Centraal en het ministerie van Infrastructuur en Milieu en is tot stand gekomen in samenwerking met diverse belanghebbenden naar aanleiding van een Green Deal met de betrokken partijen. Voor meer informatie zie: https://www.co2emissiefactoren.nl.

CO2-reductie

Verkleinen van de CO2-emissies (scope 1 en 2) van TMG (kantoorgebouwen, drukkerijen en vervoer in eigen beheer).

Diversiteit

Ervoor zorgen dat mensen die bij en met TMG werken een representatieve afspiegeling van de samenleving zijn.

Dividend-uitkeringspercentage

Het dividend als percentage van de totale winst.

Duurzaam gecertificeerd papier

Papier dat gegarandeerd afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos doordat het een PEFC, FSC of gelijkwaardig keurmerk bevat.

EBIT

Earnings before Interest and Tax is een maatstaf voor de operationele inkomsten van een onderneming voor aftrek van rente (interest) en belasting (tax). EBIT is de omzet minus de kosten van gewone bedrijfsuitoefening, exclusief financiële baten, lasten en belastingen.

EBITDA

Earnings before Interest, Amortisation and Depreciation (EBITDA) is een maatstaf voor het meten van de resultaatontwikkeling. De EBITDA is het bedrijfsresultaat exclusief afschrijving, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen.

Energie Efficiëntie Plan (EEP)

Een hulpmiddel voor het nemen van energie-efficiency verbeterende maatregelen bij het interne planningsproces van bedrijven. In het plan wordt vastgelegd wanneer welke maatregelen worden uitgevoerd. Het is een verplicht element bij de meerjarenafspraken energie-efficiency.

FSC

Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen. Voor meer informatie zie: http://www.fsc.nl.

Greenhouse Gas Protocol

Een internationale standaard voor het meten, berekenen en rapporteren van de uitstoot van broeikasgassen. Voor meer informatie zie: https://www.ghgprotocol.org/.

GRI

Global Reporting Initiative (GRI) stuurt aan op duurzaamheidsrapportage door alle organisaties. GRI produceert ‘s werelds meest volledige Sustainability Reporting Framework, om zo meer transparantie van organisaties te bewerkstelligen. Voor meer informatie zie: https://www.globalreporting.org.

Groene datacenters

Verbeteren van de milieu-impact van de datacenters die TMG gebruikt voor de hosting van online producten.

HOI

Het Oplage Instituut (HOI) verzamelt, controleert en publiceert oplagecijfers van in Nederland verschijnende media. Sinds 1 januari 2015 overgenomen door NOM (Nationaal Onderzoek Multimedia).

IIRC

International Integrated Reporting Council. Een internationale coalitie die het framework voor Integrated Reporting faciliteert en hier toezicht op houdt. Voor meer informatie zie: integratedreporting.org.

Informatiebeveiliging

Het geheel van preventieve, detectieve, repressieve en correctieve maatregelen alsmede procedures en processen die de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van alle vormen van informatie binnen TMG garanderen, met als doel de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening te waarborgen en de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau te beperken.

International Labour Organization (ILO)

De Internationale Arbeidsorganisatie is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. Het bevorderen van sociale rechtvaardigheden in werk gerelateerde situaties is een van de belangrijkste doelstellingen van de ILO. Voor meer informatie zie: http://www.ilo.org.

Kwantitatieve klantgegevens

Niet-financiële gegevens die betrekking hebben op klanten, zoals aantallen abonnementen, losse verkopen, advertenties, oplage, etc.

Maatschappelijke betrokkenheid

Bovenop de journalistieke maatschappelijke betrokkenheid die veel van onze merken dagelijks hebben, geven wij ruimte in tijd, kennis en aandacht aan mensen en organisaties die een ongedwongen maatschappelijk bijdrage aan de samenleving leveren. Bijvoorbeeld door de charitatieve inzet van werknemers van TMG of extra focus op een specifiek maatschappelijk onderwerp door (een van) onze merken.

Maatschappelijke sponsoring

Ondersteunen van goede doelen, maatschappelijke initiatieven en non-profitevenementen in geld of (gratis) media.

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

NGO

Een niet-gouvernementele organisatie (ook wel non-gouvernementele organisatie) is een organisatie die onafhankelijk is van de overheid en zich op een of andere manier richt op een verondersteld maatschappelijk belang.

NOBO

NOBO, uitgevoerd door Kantar TNS, is in 2016 de nieuwe standaard geworden voor het digitale bereiksonderzoek. NOBO is een samenwerking waarbij meer dan twintig grote mediabedrijven participeren.

NOM

Nationaal Onderzoek Multimedia (zie HOI).

OESO-richtlijnen

De OESO-richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid (en 45 andere landen) van bedrijven verwacht bij het (internationaal) zakendoen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ze bieden handvatten voor bedrijven om met kwesties om te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid of milieu. Voor meer informatie zie: http://www.oesorichtlijnen.nl/

Online producten hosting

De hosting van de door TMG in eigen beheer ontwikkelde, online producten. Het betreft hosting in gekwalificeerde datacenters die door TMG als product/dienst zijn gecontracteerd voor housing van fysieke server-infrastructuur. Datacenters die door leveranciers worden ingezet als niet-gespecificeerd onderdeel van gecontracteerde managed LaaS, PaaS en SaaS cloud-dienstverlening zijn niet in deze scope opgenomen. Bij deze datacenters kan veelal wel regionaal, maar niet specifiek worden aangegeven vanuit welke datacenter(s) en met welke specifieke servers een clouddienst wordt geleverd.

OTT

Over The Top, content die via internet voor iedereen toegankelijk is, onafhankelijk van een distributeur (term wordt met name gebruikt voor video).

PEFC

Het Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) is een wereldwijd non-profit en onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Voor meer informatie zie: http://pefcnederland.nl.

Persoonsgegevens

Gegevens die informatie verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Privacy

Het behoud van zeggenschap over eigen persoonsgegevens met het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

PUE

Power Usage Effectiveness is een waarde waarmee datacenters bepalen hoe efficiënt zij met energie omgaan.

Transparantie

Verbeteren van het inzicht in de keuzes die TMG maakt waarbij de mogelijke gevolgen zorgvuldig zijn afgewogen.

Transparantiebenchmark

Een jaarlijks onderzoek naar de inhoud en kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving bij Nederlandse ondernemingen.

UN Global Compact

Een initiatief van de Verenigde Naties waarbij overheden, het bedrijfsleven en uiteenlopende instellingen samenwerken om universele principes rondom mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en corruptiebestrijding te ontwikkelen en toe te passen. Voor meer informatie zie: https://www.unglobalcompact.org.

Verantwoord inkopen

In het inkoopbeleid wordt -naast prijs- ook rekening gehouden met de effecten op milieu en maatschappij van de ingekochte goederen en diensten.