NL / EN

Jaarverslag 2016

To the top

Gang van zaken

(Voorheen financiele gang van zaken plus resultaten plus BU-hoofdstukken)


Bedrijfsprestaties TMG

TMG Algemeen

 • Nettowinst van EUR 1,6 miljoen tegenover een verlies van EUR 23,6 miljoen in 2015.
 • Opbrengsten dalen met 6,9% naar EUR 421,0 miljoen, met name als gevolg van lagere advertentie-inkomsten uit print (2015: -6,8%).
 • Voorziene kostenbesparingsmaatregelen op schema.
 • Verbetering EBITDA -resultaat naar € 9,0 miljoen (2015: € 7,7 miljoen).
 • EBITDA-resultaat exclusief reorganisatielasten EUR 22,0 miljoen (2015: EUR 34,7 miljoen).
 • De strategische samenwerking met Talpa (Sky Radio Group) resulteert in boekwinst van EUR 4,3 miljoen.

De conversie van print naar digitaal gebruik van content zet onverminderd voort. Deze trend vertaalt zich in een verdere daling van de advertentie- en abonnee-inkomsten uit print. De opbrengsten uit combi- en digitale abonnementen stijgen. De advertentie-inkomsten uit print zijn gedaald, onder invloed van de negatieve ontwikkeling in de Nederlandse printadvertentiemarkt. De totale opbrengsten, inclusief normalisaties, zijn uitgekomen op € 421,0 miljoen (2015: € 452,4 miljoen). Door diverse productrationalisaties, kostenbesparingen en een afname van de vaste personeelskosten, als gevolg van het effect van doorgevoerde reorganisaties, laten de kosten exclusief reorganisatielasten een sterke daling zien van € 18,7 miljoen. Hiermee ligt TMG op schema om de doelstelling van € 90 miljoen kostenreductie in 2019 ten opzichte van 2015, exclusief het effect van kostenstijgingen als gevolg van nieuwe initiatieven, te realiseren. Dit resulteert uiteindelijk in een EBITDA van € 9,0 miljoen ten opzichte van € 7,7 miljoen in 2015. Exclusief reorganisatielasten daalt de EBITDA van € 34,7 miljoen naar € 22,0 miljoen. Vanwege lagere reorganisatielasten, lagere bijzondere waardeverminderingen op vaste activa, een boekwinst op de verkoop van Sky Radio Group en een belastingbate tegenover een belastinglast vorig jaar, is het nettoresultaat sterk verbeterd, van € 23,6 miljoen verlies in 2015 naar € 1,6 miljoen winst in 2016.

Opbrengsten

x € 1 miljoen

2016

2015

%

Print-only abonnementen

61,3

95,4

-35,7

Combi-abonnementen

114,4

86,4

32,4

Digital-only abonnementen

4,0

3,3

21,2

B2C - abonnementen

179,7

185,1

-2,9

Losse verkoop print

91,8

92,1

-0,3

Overig (E-commerce)

22,7

21,1

7,6

B2C- transacties

114,5

113,2

1,1

Print advertenties

69,9

86,1

-18,8

Digitale advertenties

27,3

27,7

-1,4

B2B - advertenties

97,2

113,8

-14,6

Distributie en vervaardiging

16,9

17,5

-3,4

Overige opbrengsten

10,0

11,0

-9,1

Doorlopende bedrijfsactiviteiten

418,3

440,6

-5,1

Normalisaties

2,7

11,8

-77,1

Som der bedrijfsopbrengsten

421,0

452,4

-6,9

B2C abonnementen

De omzet uit B2C-abonnementen is op te splitsen in opbrengsten uit print-abonnementen, digital-only abonnementen en combi-abonnementen (zowel print als digitale toegang). Hier is duidelijk een verschuiving zichtbaar van print-only, naar combi-abonnementen en voor een beperkter deel naar digital-only abonnementen. Deze verschuiving is mede toe te schrijven aan het omzetten van print-only abonnementen naar combi-abonnementen bij De Telegraaf, waarmee abonnees het voordeel krijgen van automatische toegang tot premium content en het digitale nieuwsarchief. Dit is onderdeel van het beleid om abonnees te activeren tot meer gebruik van onze content. De daling van de abonnee-inkomsten is met name zichtbaar bij De Telegraaf, bij de regionale dagbladen is sprake van een geringe daling van 0,7%.

B2C transacties

Losse verkoop print

De inkomsten uit losse verkoop print laten een geringe daling zien, dit betreft een daling bij De Telegraaf, die nagenoeg geheel gecompenseerd wordt door een stijging in de losse verkopen bij Keesing Media Group (+3,2%).

Overig (e-commerce )

De overige omzet uit B2C-transacties neemt toe van € 21,1 miljoen naar € 22,7 miljoen, een stijging van 7,6%. Deze omzetstroom bestaat in 2016 voor € 21,8 miljoen uit e-commerce opbrengsten. De stijging wordt gedreven door een toename van de omzet bij GroupDeal.

B2B advertenties

De advertentie-inkomsten exclusief normalisaties, bestaande uit print en digitale advertenties, zijn gedaald onder invloed van een marktbrede trend van met name lagere advertentie-inkomsten uit print.Deze ontwikkeling komt met name tot uiting bij de titels De Telegraaf en Metro en in mindere mate bij de regionale titels. De inkomsten uit digitale advertenties zijn licht gedaald wat hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door een verschuiving van desktop (onder andere www.telegraaf.nl) naar mobile (De Telegraaf app) waar de tarieven lager liggen. De advertentie-inkomsten uit de gestaakte activiteiten van Dichtbij.nl, gebied Rotterdam en Utrecht en de zondagochtendbladen zijn opgenomen onder normalisaties.

Overige opbrengsten

De overige opbrengsten zijn gedaald van € 11,0 miljoen in 2015 naar € 10,0 miljoen in 2016. De afname is het gevolg van lagere opbrengsten uit videoproducties met name door het stoppen van de productie Vandaag de Dag en een lagere boekwinst op de verkoop van panden. Deels kan deze daling gecompenseerd worden door inkomsten uit het evenement van FashionWeek.

Normalisaties

Dit zijn activiteiten die gestopt zijn in 2015 of 2016 en ten behoeve van een representatieve vergelijking apart worden gepresenteerd. De opbrengsten hieruit betreffen de categorieën B2B advertenties (2016: € 2,4 miljoen, 2015: € 7,9 miljoen) en vervaardiging (2016: € 0,3 miljoen, 2015: € 3,9 miljoen).

De activiteiten in samenwerking met De Utrechtse Internet Courant in het gebied Rotterdam en Utrecht zijn eind juli deels beëindigd vanwege tegenvallende resultaten. De print-editie Rotterdam is uit de markt gehaald en in nauwe samenwerking met METRO zijn de digitale activiteiten in Rotterdam voortgezet. Daarnaast zijn eind 2015 de activiteiten van Dichtbij.nl deels gestaakt en is eind 2016 besloten de activiteiten van Dichtbij.nl volledig te stoppen. Ten slotte is, na de in 2015 aangekondigde reductie van het aantal drukpersen, begin 2016 gestopt met commercieel drukwerk voor derden. In 2015 bedroegen de opbrengsten uit vervaardiging voor derden nog € 3,9 miljoen (2016: € 0,3 miljoen).

Bedrijfslasten

x € 1 miljoen

2016

2015

%

Grond- en hulpstoffen

20,7

28,9

-28,4

Transport- en distributiekosten

65,7

70,4

-6,7

Uitbesteed werk en technische productiekosten

41,3

32,8

25,9

Personeelskosten

175,9

194,8

-9,7

Verkoopkosten

20,1

22,8

-11,8

Overige bedrijfskosten

88,3

95,0

-7,1

Bedrijfslasten 1

412,0

444,7

-7,4

 1. Bedrijfslasten vóór afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingsverliezen

De bedrijfslasten vóór afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingsverliezen zijn afgenomen met € 32,7 miljoen. Exclusief lagere reorganisatielasten van € 14,0 miljoen daalden de bedrijfslasten met € 18,7 miljoen. Hiermee ligt TMG op schema om de doelstelling van € 90 miljoen kostenreductie in 2019 ten opzichte van 2015, exclusief het effect van kostenstijgingen als gevolg van nieuwe initiatieven, te realiseren. Ter realisatie hiervan zijn in 2016 onder andere de reorganisatie bij de drukkerijen en bij de redactie van Landelijke Media afgerond en hebben diverse procesoptimalisaties plaatsgevonden. Eind 2016 zijn reorganisaties bij de afdelingen sales en marketing van Landelijke Media en Holland Media Combinatie en bij de redactie van Holland Media Combinatie bekendgemaakt, evenals het samenvoegen van TMG Landelijke Media en Holland Media Combinatie op de Basisweg in Amsterdam.

Grond- en hulpstoffen

De kosten voor grond- en hulpstoffen zijn gedaald met € 8,2 miljoen, deze afname is met name het gevolg van een lagere oplage bij de kranten en het nagenoeg geheel wegvallen van commercieel drukwerk voor derden als gevolg van de sluiting van drukkerijen.

Transport- en distributiekosten

De transport- en distributiekosten zijn afgenomen, hoofdzakelijk als gevolg van lagere oplagevolumes en doorgevoerde optimalisaties.

Uitbesteed werk en technische productie

De kosten van uitbesteed werk en technische productie stijgen voornamelijk doordat een deel van de oplage extern is gedrukt na het sluiten van zes drukpersen. De besparing als gevolg hiervan is terug te zien bij de personeelskosten en voor een deel bij de grond- en hulpstoffen als gevolg van een verschuiving.

Personeelskosten

De personeelskosten zijn in 2016 gedaald met € 18,9 miljoen. Exclusief reorganisatielasten (2016: € 13,0 miljoen, 2015: € 27,0 miljoen) zijn de personeelskosten afgenomen met € 4,9 miljoen. De lonen en sociale lasten dalen met € 11,9 miljoen. Deze daling is met name het gevolg van doorgevoerde reorganisaties. De pensioenkosten laten een stijging zien van € 1,2 miljoen, vanwege een eenmalige bate in 2015 van € 2,4 miljoen als gevolg van afbouw van de bijdrage in de ziektekosten van gepensioneerden. De overige personeelskosten nemen toe met € 5,8 miljoen. Dit betreft met name een stijging van de kosten van tijdelijk personeel als gevolg van diverse ingezette projecten waaronder Telegraaf VNDG en het TMG Datalab. Daarnaast is er een toename van kosten als gevolg van het tijdelijk invullen van openstaande vacatures.

Het gemiddeld aantal fte is gedaald van 2.023 fte in 2015 naar 1.790 fte in 2016, wat met name zichtbaar is bij TMG Landelijke Media als gevolg van de reorganisatie bij de redactie van De Telegraaf en bij het Facilitair Bedrijf als gevolg van de reorganisatie bij de drukkerijen.

De reorganisatielasten van € 13,0 miljoen hebben hoofdzakelijk betrekking op reorganisaties bij Sales en Marketing als gevolg van het samenvoegen van TMG Landelijke Media en Holland Media Combinatie en op de redactie van Holland Media Combinatie.

Verkoopkosten

De daling van de verkoopkosten met € 2,7 miljoen is met name het gevolg van het minder sluiten van marketing partnerships, lagere abonneewervingskosten en lagere uitgaven aan evenementen (bijvoorbeeld Sail in 2015).

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten zijn gedaald met € 6,7 miljoen. Deze daling wordt veroorzaakt door de vrijval uit de voorziening juridische geschillen, door een afname van de huisvestingskosten als gevolg van de sluiting van de drukkerijen, alsmede lagere automatiseringskosten. Dit laatste komt ondere andere door de overgang naar nieuwe werkplekken en de insourcing van het beheer waardoor de externe beheerkosten sterk zijn gedaald.

EBITDA business units

x € 1 miljoen

2016

2015

%

TMG Landelijke Media

52,3

61,2

-14,5

TMG Digital

2,9

2,7

7,4

Holland Media Combinatie

20,3

28,1

-27,8

Keesing Media Group

21,5

20,6

4,4

Facilitair Bedrijf

-36,9

-57,1

35,4

Hoofdkantoor & overig

-51,1

-47,8

-6,9

EBITDA

9,0

7,7

16,9

De EBITDA is toegenomen van € 7,7 miljoen naar € 9,0 miljoen. Exclusief reorganisatielasten daalt de EBITDA met € 12,7 miljoen van € 34,7 miljoen naar € 22,0 miljoen. Een verdere toelichting op de EBITDA-ontwikkeling van de business units TMG Landelijke Media, TMG Digital, Holland Media Combinatie en Keesing Media Group is opgenomen in separate hoofdstukken per business unit.

Bij het Facilitair Bedrijf is sprake van een sterke verbetering van de EBITDA met € 20,2 miljoen, door het onophoudelijk doorvoeren van maatregelen op het gebied van efficiency en operational excellence. Van de gerealiseerde EBITDA-verbetering was € 27,8 miljoen te danken aan lagere personeelskosten waarvan € 17,2 miljoen lagere reorganisatielasten. De afronding van de reorganisatie bij de drukkerijen heeft in hoge mate bijgedragen aan de dalende personeelskosten. Tegenover deze daling staat een toename van de kosten van uitbesteed werk met € 7,1 miljoen en het wegvallen van de opbrengsten uit drukwerk voor derden resulterend in een daling van € 3,6 miljoen. De overige bedrijfskosten bij het Facilitair Bedrijf zijn ook gedaald, met € 2,4 miljoen, met name door een afname van de leasekosten ten gevolge van de reorganisaties en door lagere energie-, huur- en onderhouds- en distributiekosten. Het Vastgoed-team is bovendien bezig met de verkoop van regiopanden, het oude hoofdkantoor van HMC en de naastgelegen drukkerij in Alkmaar en het verkennen van sale and lease back-scenario's voor huisvesting in Amsterdam.

De toename van de kosten van het Hoofdkantoor & overig, waaronder ook de centrale ICT-afdeling valt, zijn voornamelijk het gevolg van hogere personeelskosten. Dit betreft met name een stijging van tijdelijk personeel als gevolg van diverse lopende strategische projecten waaronder het online videoplatform Telegraaf VNDG, TMG Datalab en de begeleiding bij diverse reorganisaties. Daarnaast is vorig jaar een bate van € 2,4 miljoen verwerkt als gevolg van de afbouw van de bijdrage in de ziektekosten van gepensioneerden.

De business units Facilitair Bedrijf en Hoofdkantoor & overig zijn nagenoeg geheel ondersteunend aan de business units TMG Landelijke Media en Holland Media Combinatie en in beperkte mate aan TMG Digital en Keesing Media Group. Omdat in 2015 gestopt is met doorbelasten, zijn de resultaten van de business units Facilitair Bedrijf en Hoofdkantoor & overig sterk negatief.

Met ingang van 2016 is de structuur van de segmenten aangepast. TMG Digital, tot 2016 nog een onderdeel van TMG Landelijke Media, is in de aansturing een apart segment geworden. Daarnaast zijn de ICT-afdelingen en activiteiten van de verschillende segmenten gecentraliseerd in het segment Hoofdkantoor. Vergelijkende cijfers 2015 zijn aangepast.

Afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

Afschrijvingen en amortisaties

De afschrijvingen en amortisaties zijn € 15,1 miljoen ten opzichte van € 17,6 miljoen in 2015. De daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat vorig jaar een inhaalafschrijving was opgenomen van € 1,5 miljoen inzake activa van Relatieplanet als gevolg van het reclassificeren van Relatieplanet van activa en passiva aangehouden voor verkoop naar voortgezette activiteiten. Daarnaast dalen de afschrijvingen en amortisaties doordat activa volledig zijn afgeschreven en door het presenteren van de panden als aangehouden voor verkoop in 2016 waardoor gestopt is met afschrijven hierop.

Bijzondere waardeverminderingen

De bijzondere waardeverminderingen bedragen € 2,3 miljoen en hebben voor € 2,1 miljoen betrekking op een waardevermindering van panden en grond waarvoor biedingen zijn binnengekomen die onder de boekwaarde lagen.

In 2015 bedroegen de bijzondere waardeverminderingen € 6,8 miljoen en hadden betrekking op een afwaardering van de drukpersen en panden in verband met het besluit om de drukcapaciteit te reduceren.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten waren over 2016 per saldo nihil (2015: € 1,0 miljoen negatief). Dit resultaat bevat een resultaat deelnemingen van € 0,7 miljoen wat hoofdzakelijk toeziet op het aandeel van TMG in het resultaat van Radio Newco B.V. over het vierde kwartaal van 2016.

De rentelasten zijn uitgekomen op € 0,9 miljoen; deze hebben hoofdzakelijk betrekking op betaalde rente op de rekening courant-faciliteit.

Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

Het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten van € 7,4 miljoen (2015: € 4,0 miljoen verlies) bevat zowel het transactieresultaat op de verkoop van Sky Radio Group (€ 4,3 miljoen) als het reguliere resultaat over de periode 1 januari 2016 t/m 30 september 2016. Het reguliere netto-resultaat is uitgekomen op € 3,1 miljoen winst (2015: € 4,0 miljoen verlies). De resultaatverbetering is hoofdzakelijk toe te rekenen aan lagere afschrijvingslasten als gevolg van het stoppen met afschrijven vanaf het moment dat Sky Radio Group als aangehouden voor verkoop is gepresenteerd. Het aandeel van TMG in het nieuwe radio-bedrijf Radio Newco B.V. was bij het sluiten van de overeenkomst 22,85%. Door het deels financieren van de overname van RadioCorp B.V. door Radio Newco B.V. met aandelen is dit belang verwaterd tot 22%. Na realisatie van een deel van de additionele earn-out afspraken is een extra 1% belang in het nieuwe radiobedrijf te verkrijgen en zal het belang van TMG uiteindelijk uitkomen op 23%.

Winstbelasting en belastingpositie

De winstbelasting toont een bate van € 2,6 miljoen over 2016 (2015: € 1,9 miljoen last) en is hoofdzakelijk het resultaat van toevoeging aan het compensabel verlies als gevolg van het fiscale verlies in 2016 van de fiscale eenheid in Nederland. De betaalde winstbelasting bedroeg in 2016 € 6,1 miljoen (2015: € 5,0 miljoen) en had hoofdzakelijk betrekking op betaalde winstbelasting in Frankrijk en België, waar de activiteiten van Keesing Media Group winstgevend zijn.

De compensabele verliezen bedragen per 31 december 2016 € 161,7 miljoen (2015: € 111,4 miljoen) en hebben hoofdzakelijk betrekking op de Nederlandse fiscale eenheid. De toename van het saldo wordt enerzijds veroorzaakt door verliezen van de Nederlandse fiscale eenheid in 2016, onder andere door het vormen van reorganisatievoorzieningen, anderzijds door het opheffen van het tijdelijk verschil op de reorganisatievoorziening. Tot 2016 werden reorganisatielasten fiscaal als last genomen op het moment van uitbetalen, in 2016 is de fiscale verwerking gelijk getrokken met de commerciële verwerking van de reorganisatievoorzieningen. TMG verwacht de komende jaren voldoende fiscale winsten te genereren om de compensabele verliezen te compenseren en heeft deze daarom volledig gewaardeerd (€ 40,4 miljoen). Hierbij zal een deel van de voorwaartse verliescompensatie gerealiseerd kunnen worden door de mogelijke sale and lease back van gebouwen en terreinen in Amsterdam, alsmede door de resultaatbijdrage van diverse commerciële initiatieven (zoals het online videoplatform Telegraaf VNDG), kostenbesparende maatregelen en de verkoop van regionaal onroerend goed.

Nettoresultaat

Het nettoresultaat is uitgekomen op een winst van € 1,6 miljoen (2015: € 23,6 miljoen verlies). De verbetering is hoofdzakelijk toe te rekenen aan de eerder genoemde lagere reorganisatielasten, lagere bijzondere waardeverminderingen op vaste activa, de boekwinst op de verkoop van Sky Radio Group en een belastingbate in plaats van een belastinglast vorig jaar.

Ontwikkeling van de balans

Het balanstotaal is sterk afgenomen met € 48,9 miljoen, hoofdzakelijk door de deconsolidatie van Sky Radio Group. De solvabiliteit, zijnde het eigen vermogen (toe te rekenen aan aandeelhouders Telegraaf Media Groep N.V.) als percentage van het balanstotaal, is mede hierdoor verbeterd van 52,7% naar 57,3%.

Het werkkapitaal (zijnde de vlottende activa exclusief geldmiddelen en activa aangehouden voor verkoop verminderd met de kortlopende verplichtingen exclusief rentedragende leningen en overige kortlopende financieringsverplichtingen en passiva aangehouden voor verkoop) is afgenomen van € 93,0 miljoen negatief naar € 89,1 miljoen negatief door een daling van de kortlopende voorzieningen met € 20,1 miljoen. Daarentegen bevatten de handelsschulden en overige verplichtingen per 31 december 2016 een verplichting inzake de nieuw vastgestelde waarde van de Radio Veronica licentie van € 14,7 miljoen (31 december 2015: nihil). Eind 2016 zijn de reeds betaalde licentietermijnen terug ontvangen van het Ministerie (€ 15,0 miljoen inclusief rente) en is een factuur ontvangen voor de nieuwe waarde van de licentie (€ 14,7 miljoen inclusief rente), die begin 2017 is voldaan. TMG is in beroep gegaan tegen de door de Minister nieuw vastgestelde waarde en zal ook tegen de rentebeschikking in rechte opkomen.

Ontwikkeling van de kasstromen

Kasstroom uit operationele activiteiten

De nettokasstroom uit operationele activiteiten is in 2016 uitgekomen op € 2,8 miljoen negatief ten opzichte van € 16,3 miljoen positief in 2015. De daling wordt met name veroorzaakt door € 9,2 miljoen meer uitbetaalde reorganisatielasten en een daling van de EBITDA exclusief reorganisatielasten met € 12,7 miljoen. Dit wordt deels gecompenseerd door een sterkere verbetering van het werkkapitaal in 2016 dan in 2015. De verbetering in 2016 is toe te schrijven aan de ontvangst van de reeds betaalde termijnen voor de Radio Veronica-licentie in 2016. De werkkapitaalverbetering in 2015 werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de afbouw van de voorraden grond- en hulpstoffen met € 4,8 miljoen.

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt € 6,2 miljoen negatief (2015: € 10,1 miljoen negatief). Hier is duidelijk een verschuiving zichtbaar van investeringen in materiële vaste activa zoals panden en drukpersen naar investeringen in immateriële vaste activa zoals de ontwikkeling van websites en apps en software voor business-applicaties en IT-infrastructuur. De kasstroom uit investeringsactiviteiten bevat in 2016 de opbrengst uit verkoop van panden voor € 5,1 miljoen (2015: € 1,4 miljoen) en een interim-dividend ontvangen van de deelneming in Radio Newco B.V. van € 1,1 miljoen.

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt € 14,4 miljoen negatief (2015: € 5,6 miljoen negatief). Hierin zit de uitbetaling van dividend van € 7,4 miljoen (2015: nihil) inbegrepen, de aankoop van de aandelen in Sienna Holding B.V. die nog niet door TMG gehouden werden voor € 5,7 miljoen (2015: nihil) en de betaling van de jaarlijkse FM-licentie aan het Agentschap Telecom door de Sky Radio Group inzake kavel A1 (€ 4,3 miljoen). Tevens is in 2016 € 5,0 miljoen getrokken op de rekening courant-faciliteit.

Per saldo is de kasstroom in 2016 € 23,4 miljoen negatief (2015: € 0,6 miljoen positief), met name door de significante betalingen aan reorganisatielasten van € 29,9 miljoen, en de hoge negatieve kasstroom uit financieringsactiviteiten, onder andere door de betaling van dividend.

Financiering

Eind december 2016 is de intentie overeengekomen om de in juli 2015 bij een consortium van twee banken afgesloten revolverende kredietfaciliteit van € 70 miljoen op een aantal onderdelen aan te passen. Deze aanpassingen zijn onder andere gemaakt om een eventuele e sale and lease back van het vastgoed mogelijk te maken. De aanpassingen betreffen hoofdzakelijk het verlengen van de faciliteit met 20 maanden tot 10 maart 2020, het terugbrengen van het maximaal te trekken bedrag tot € 50 miljoen en het stellen van een aantal zekerheden zoals verpanding van vorderingen, IP-rechten, aandelen Keesing Media Group B.V. en een positieve hypotheekverklaring voor een deel van het onroerend goed. Na afronding van een eventuele sale and lease back zal de faciliteit worden teruggebracht tot € 30 miljoen.

Op 13 maart 2017 is aan alle voorwaarden voor de sluiting van de leningovereenkomst voldaan en zijn de aanpassingen geëffectueerd. Tot deze datum (en per 31 december 2016) zijn de in juli 2015 overeengekomen voorwaarden in stand gebleven.
Per eind 2016 is € 5 miljoen getrokken op de faciliteit. Aan de door de banken gestelde voorwaarden werd per 31 december 2016 voldaan.

Dividend

Voorgesteld wordt om het resultaat over 2016 toe te voegen aan de reserves en geen dividend uit te keren.

Vooruitzichten

TMG-breed zal 2017 in het teken staan van een onverminderde focus op digitale vernieuwing en groei en een verdere optimalisatie van de printactiviteiten. Hiervoor is in 2016 de basis gelegd. We bouwen voort op de ontwikkeling van apps en de verbetering van websites van de hoofdmerken. De groei van een aantal sites zal verder worden versneld, door samenwerkingen of acquisities. Focuspunten zijn ook de toepassing van data en het uitbouwen van e-commerce activiteiten, en het succesvol samenbrengen hiervan met publishing-activiteiten om zo content te verrijken.
Efficiencyverbetering blijft onverminderd hoog op de agenda staan. De activiteiten van TMG Landelijke Media en Holland Media Combinatie zijn eind 2016 samengevoegd in Amsterdam. De afronding van de reorganisatie van de sales- en marketingafdelingen wordt voorzien in 2017 evenals de reorganisatie van de redactie van Holland Media Combinatie. In 2017 zullen de onvoldoende rendabele weekbladen worden verkocht, zoals bekendgemaakt op 23 maart 2017. Met deze maatregelen zal in 2017 verder invulling worden gegeven aan de doelstelling de kosten verder te reduceren.

Deze vooruitzichten hebben betrekking op de situatie zoals die is bij het verschijnen van het jaarverslag en de publicatie jaarcijfers.

TMG, Mediahuis en VP Exploitatie hebben op 5 maart 2017 een voorwaardelijke overeenkomst gesloten in verband met het voorgenomen openbaar bod door Mediahuis en VP Exploitatie op TMG. Mediahuis en VP Exploitatie hebben op 8 maart 2017 een biedingsbericht ter goedkeuring bij de Autoriteit Financiële Markten ingediend. Het bod zal worden uitgebracht door middel van het publiceren van het goedgekeurde biedingsbericht. Het bod zal voorwaardelijk zijn aan de vervulling van bepaalde voorwaarden. TMG zal haar standpunt ten aanzien van het bod bekend maken in een gemotiveerde standpuntbepaling die zal worden toegelicht tijdens een Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders in het kader van het bod, die wordt gecombineerd met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 1 juni 2017. Naar verwachting zal het bod in Q2 of Q3 van 2017 worden afgerond.

In verband met de voorwaardelijke overeenkomst die TMG, Mediahuis en VP Exploitatie hebben gesloten op 5 maart 2017, hebben Talpa Beheer B.V. en Dasym Investments II B.V. aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam verzocht onmiddellijke voorzieningen te treffen, een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken bij TMG en een onafhankelijk commissaris te benoemen. De Ondernemingskamer heeft op 21 maart 2017 uitspraak gedaan en voorlopig geoordeeld dat er geen gegronde redenen zijn om aan een juist beleid en een juiste gang van zaken bij TMG te twijfelen. Alle verzoeken tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen zijn afgewezen. Ook het verzoek van de geschorste bestuurders van TMG tot opheffing van hun schorsing is door de Ondernemingskamer afgewezen. De zitting waarin het verzoek tot het gelasten van een onderzoek wordt behandeld zal op een nadere datum plaatsvinden.

Op 14 maart 2017 heeft de Raad van Commissarissen de heer Hans Bakker met onmiddellijke ingang benoemd tot Algemeen Directeur ad-interim van TMG. De heer Bakker zal in deze functie verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse aansturing van de onderneming. Hij blijft aan in deze functie totdat een nieuwe Raad van Bestuur is aangesteld.


TMG Landelijke Media

Met sterke merken als De Telegraaf, Privé, VROUW, Autovisie, DFT, Telesport en Metro biedt TMG Landelijke Media digitale, gedrukte en cross-mediale content op het gebied van nieuws, business, entertainment, sport en lifestyle. Dankzij de hoogwaardige content en een groot landelijk multimediaal bereik zijn deze merken een aantrekkelijke partner voor adverteerders en contentmakers.

TMG Landelijke Media telt in totaal 498 (fte) medewerkers (ultimo 2016). Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam.

Resultaten 2016

x € 1 miljoen

2016

2015

%

B2C - abonnementen

117,8

122,9

-4,1

B2C - transacties

22,7

25,1

-9,6

B2B - advertenties

55,3

68,3

-19,0

Overige opbrengsten

6,1

6,5

-6,2

Totaal opbrengsten

201,9

222,8

-9,4

Bedrijfslasten

149,6

161,6

-7,4

EBITDA

52,3

61,2

-14,5

EBITDA excl. reorganisatielasten

57,7

71,8

-19,6

De opbrengsten zijn afgenomen van € 222,8 miljoen in 2015 naar € 201,9 miljoen in 2016 (- 9,4%). Dit wordt met name veroorzaakt door de daling van de traditionele omzet uit print activiteiten. Dankzij een sterke daling van de kosten is de daling van de EBITDA beperkt gebleven tot € 8,9 miljoen. Exclusief reorganisatielasten is de EBITDA gedaald met € 14,1 miljoen.

De B2C-abonnementeninkomsten zijn gedaald met € 5,1 miljoen (- 4,1%) vooral bij De Telegraaf. Hier is een verschuiving zichtbaar van print-only abonnementen naar combi-abonnementen (zowel print als digitale toegang) en in mindere mate naar digital-only abonnementen. De combi-abonnementen (toegang tot print en digitaal) laten een stijging zien van € 28,4 miljoen (+ 92,2%). Dit wordt vooral veroorzaakt door de overgang van vaste print-only abonnementen naar combi-abonnementen. Bij De Telegraaf is het gewogen gemiddeld aantal vaste abonnementen afgenomen met 7,4% (2015: -5,5%).

De inkomsten uit B2C-transacties, hoofdzakelijk bestaande uit inkomsten uit losse verkoop, laten een daling zien van € 2,4 miljoen (- 9,6%), deze daling is zichtbaar in zowel binnen- als buitenland en nagenoeg gelijk aan vorig jaar. De volumedaling kan slechts deels gecompenseerd worden door een hogere prijs.

De B2B-advertenties zijn gedaald van € 68,3 miljoen in 2015 naar € 55,3 miljoen in 2016, hoofdzakelijk veroorzaakt door de voortzettende daling in advertentie-inkomsten uit print als gevolg van verschuivingen naar andere media. Deze ontwikkeling komt met name tot uiting bij de titels De Telegraaf en Metro. De inkomsten uit digitale advertenties zijn licht gedaald wat hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door een verschuiving van desktop (onder andere www.telegraaf.nl) naar mobile (De Telegraaf app) waar de tarieven lager liggen. Het aantal pageviews over alle kanalen en merken steeg in 2016 met 19%.

De overige opbrengsten zijn gedaald met € 0,4 miljoen, dit betreft een daling als gevolg van minder opbrengsten uit videoproducties door het stoppen van de productie Vandaag de Dag. Dit wordt deels gecompenseerd door opbrengsten uit evenementen van het in 2016 geacquireerde Amsterdam FashionWeek.

TMG Landelijke media heeft de bedrijfslasten duidelijk weten te reduceren, met € 12,0 miljoen (- 7,4%). Exclusief reorganisatielasten zijn de lasten gedaald met € 6,8 miljoen (- 4,5%). De daling wordt met name veroorzaakt door lagere kosten van transport, distributie en uitbesteed werk (- € 7,4 miljoen) als gevolg van een lagere gemiddelde oplage en lagere kosten papier en inkt. Ook de personeelskosten zijn sterk afgenomen (- € 7,3 miljoen), met name als gevolg van € 5,2 miljoen lagere reorganisatielasten. De overige daling in de personeelskosten betreft een combinatie van een daling in de lonen en sociale lasten als gevolg van een afname van het gemiddeld aantal fte met 75 en een stijging in de kosten van tijdelijk personeel.

Bij de overige bedrijfskosten is sprake van een stijging met € 3,7 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door kosten met betrekking tot evenementen van het geacquireerde Amsterdam FashionWeek en hogere advieskosten mede als gevolg van diverse strategische projecten waaronder het samenvoegen van de business units TMG Landelijke Media en Holland Media Combinatie.

Bereik

Uit de gecombineerde print- en online cijfers van het NOM over de tweede helft van 2015 tot en met de eerste helft van 2016 blijkt dat het merk De Telegraaf van alle dagbladen koploper is in totaal merkbereik. In de genoemde meetperiode bereikte De Telegraaf 6.923.000 personen. Daarnaast realiseerde De Telegraaf ondermeer 24,4 miljoen videoviews per maand1. Een groot totaal merkbereik kenmerkte ook de overige hoofdmerken van TMG Landelijke Media in 2016. Een aantal voorbeelden: VROUW realiseerde in de genoemde meetperiode 2,6 miljoen totaal bereik, Privé 3,5 miljoen totaal bereik en Metro 6,2 miljoen totaal bereik2 .

Belangrijke niet-financiële ontwikkelingen in 2016

De merken van TMG Landelijke Media zijn in het verslagjaar versterkt, met name door de verbetering van de digitale activiteiten. De in 2015 ingezette reorganisaties binnen TMG Landelijke Media zijn grotendeels afgerond. De samenvoeging van de activiteiten met Holland Media Combinatie is voorbereid en deels uitgevoerd, wat een basis legt voor verdere kwaliteitsverbetering en meer efficiency.

Nieuws en contentvernieuwing

In 2016 heeft de redactie van De Telegraaf opnieuw belangwekkende journalistieke primeurs en spraakmakende artikelen op haar conto weten te schrijven, onder andere:

 • de zaak Klaus Ross: een serie indrukwekkende onthullingen over de schimmige wereld van alternatieve natuurgenezers, die tussen de mazen van de wet door inspelen op de wanhoop van patiënten.
 • een serie over pensioenroof: een laagdrempelige, begrijpelijke uitleg over de complexe materie van pensioenen en de voor deelnemers negatieve ontwikkelingen op dit gebied.
 • het sorry-interview met de premier: Mark Rutte reageerde op beloftes die hij in De Telegraaf deed in 2012 en trok in 2016 in De Telegraaf het boetekleed aan voor beloftes die hij niet is nagekomen.
 • de aanpak van treitervloggers in Zaandam: een agenderende reeks artikelen om te laten zien hoe een kleine groep de lokale samenleving naar zijn hand zet en saboteert - regionaal nieuws met landelijke impact.

Rode draad in deze en andere journalistieke producten is dat De Telegraaf uitgaat van het perspectief van de lezer, misstanden aan de kaak stelt en de impact voor de samenleving laat zien. Zie ook het hoofdstuk De kracht van onze journalistiek.

De reclamecampagne ‘Altijd vanuit het hart’ ging 18 november van start, met als doel abonnees te werven door de unieke kracht van De Telegraaf te benadrukken. Deze campagne laat in 30 seconden-commercials zien waar het merk De Telegraaf voor staat.

De online campagne 'Het verhaal achter ons nieuws' die in 2016 van start ging, bereikt een groot publiek. In online video's wordt een kijkje gegeven achter de schermen van het nieuws en het vakgebied journalistiek. Verschillende redacteuren en journalisten hebben uitgelegd hoe het nieuws in de krant tot stand komt. Op Telegraaf.nl waren er 5.000 views per aflevering. Op Youtube werd een aantal van de 'mini-documentaires' ruim 350.000 keer bekeken.

De Telegraaf heeft in 2016 het nieuwe zaterdagmagazine VRIJ gelanceerd, dat de katernen Weekeinde en Wonen, Varen en Reizen vervangt. Na de lancering is een lezersonderzoek gehouden, waarna de inhoud nog meer is afgestemd op wat abonnees verwachten. De maandelijkse bijlage Mode van Metro is vernieuwd: de eerste Metro Lifestyle kwam uit in mei 2016.

Versterking digitaal

In 2016 is gestart met de ontwikkeling van Telegraaf VNDG: een 24/7 online videokanaal, met een mix van nieuws, sport en entertainment, vanuit een typische Telegraafse kijk op de wereld.

De website van De Telegraaf is in 2016 op hoofdlijnen verbeterd. Het aantal videoposities is uitgebreid en visueel meer in lijn gebracht met die van de krant. In december 2016 is gestart met de tweede fase: een volledige herbouw van het digitale portfolio van De Telegraaf, de website voorop. Naast een ingrijpend re-design en een forse verbetering van het gebruiksgemak worden nieuwe consumentenproposities gelanceerd.

In oktober is de nieuwe website van Telesport gelanceerd: telesport.nl, geschikt voor mobiel, tablet en desktop. De website stoelt op de redactionele pijlers voetbal, autosport, wielersport, schaatsen, tennis en darts en besteedt 24/7 aandacht aan topsportnieuws, achtergronden en statistieken. Het aanbod op de website bevat veel video, naast geschreven content die verdieping biedt. Ingelogde gebruikers hebben toegang tot premium content.

De Financiële Telegraaf (DFT) kwam met een compleet nieuwe kennis-website, dftkennis.nl, ontwikkeld met kennispartners als SingularityU The Netherlands en Nyenrode Business Universiteit. Ook is een nieuwe app gelanceerd voor actueel beurs- en ondernemingsnieuws.

Privé heeft eind oktober een multi-platform app gelanceerd waarmee consumenten met een abonnement altijd en overal toegang hebben tot het laatste showbizz- en entertainmentnieuws van Privé. Verder verscheen begin oktober de eerste editie van de nieuwe koninklijk-huisspecial van Privé: Privé-Royal.

Begin 2016 is de nieuwe website van VROUW gelanceerd, met succes. Na drie maanden telde de site 2,1 miljoen unieke gebruikers. Tot en met december 2016 bedroeg dit aantal gemiddeld 1,8 miljoen unieke bezoekers per maand3. Naast bereik is gefocust op engagement, zowel op het eigen platform als in social media, en op het uitbreiden van commerciële proposities. Gedurende het jaar zijn verschillende nieuwe features toegevoegd, zoals een online betaalmodule, waardoor consumenten eenvoudig (kleine) betalingen voor producten en diensten (bijvoorbeeld deelname aan challenges) kunnen doen binnen de VROUW-omgeving.

Metro presteerde goed op social media. Het aantal Facebook-likes voor Metro Holland nam het afgelopen jaar met 82.000 toe tot meer dan 344.000. Het Instagram-account groeide in 2016 van 5.000 naar bijna 17.000 volgers. Verder werd Metro in 2016 genoemd in diverse toonaangevende lijstjes van merken die snappen wat je met Snapchat moet doen. Het aantal views per Snapchat-story is afgelopen jaar explosief gestegen.

Strategische samenwerkingen en nieuwe initiatieven

Met de overname van Amsterdam FashionWeek zijn het merkportfolio, de content en het bereik van TMG versterkt. Twee keer per jaar vindt het toonaangevende live hoogtepunt plaats: de Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam, hét platform voor de Nederlandse en Vlaamse mode-industrie. Een van de eerste spin-offs van de overname is het compleet vernieuwde online platform Fashionweek.nl, dat eind november 2016 officieel werd gelanceerd. Dit platform biedt adverteerders de kans om niet alleen rondom en tijdens het event, maar 365 dagen per jaar via bijvoorbeeld native content hun doelgroepen te bereiken. Daarnaast is de aanwezigheid op social media geactiveerd, met indrukwekkende groeicijfers.

Begin 2016 is TMG Natives gestart, een nieuwe afdeling die creatieve content en concepten ontwikkelt voor marketing- en communicatievraagstukken van klanten. Op basis van een uitgekiende strategie, conversiedoelen, een creatief concept en diepgaande doelgroepanalyses produceert TMG Natives content, desgewenst in nauwe samenwerking met TMG Datalab. De content vertelt het verhaal dat zorgt voor engagement van de consument bij het merk. Dit optimaliseert de balans tussen de communicatiebehoefte vanuit de klant en de toegevoegde waarde van de content voor de consument. Als onderdeel van TMG kan TMG Natives indien gewenst een breed merkenpakket inzetten, zoals VROUW, Metro, dft.nl, Autovisie, Dumpert.nl, en Amsterdam FashionWeek, via alle mogelijke kanalen. TMG gaat hiermee de concurrentie aan met zelfstandige content-marketingbureaus, met als ijzersterk voordeel het miljoenenbereik van de TMG-merken.

TMG Datalab is het nieuwe aanspreekpunt voor adverteerders en mediabureaus, dat zich toelegt op het realiseren van maximale conversie op basis van data. Door het intensieve gebruik van de platformen van al onze merken beschikt TMG over een schat aan data. Deze biedt inzicht in de interesses en voorkeuren van consumenten. Door de data te combineren met informatie uit verschillende externe bronnen (bijvoorbeeld socio-demografische gegevens en data van social media-netwerken zoals Facebook) kunnen we diepere en rijkere segmenten creëren. De data-analisten, -scientists, developers en marketeers van TMG Datalab helpen adverteerders hun impact en rendement te vergroten en nieuwe kansen te identificeren. Er worden nooit naw-gegevens van klanten verstrekt aan adverteerders. De voor adverteerders beschikbare data is nooit te herleiden naar een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Stroomlijning organisatie en processen

De in 2015 ingezette reorganisatie van de redactie van De Telegraaf en submerken is afgerond in 2016. De competenties van de redactie zijn verder in lijn gebracht met de digitalisering van het nieuwsaanbod. Om nog directer te kunnen inspelen op de actualiteit is een ‘hit & run’-redactie ingericht, die zich vooral bezighoudt met grote en kleine nieuwsgebeurtenissen in het land: van terreurdreiging op Schiphol tot de massale belangstelling voor bronstige edelherten op de Veluwe. De invoering van het centrale redactiesysteem CCI Newsgate is afgerond. Ook de tijdschriften van TMG Landelijke Media maken hier nu gebruik van. Redacties kunnen hiermee efficiënter werken; content kan gemakkelijker op de diverse platforms worden gebruikt.

Vanuit de gedachte ‘consument centraal’ en versnelde digitalisering is in 2016 voor abonnee-werving gekozen voor drie speerpunten:

 • behoud van bestaande abonnees (print)
 • digitaliseren van bestaande abonnees: meenemen naar onze digitale proposities
 • (her)activeren van oud-abonnees en nieuwe abonnees met nieuwe (digitale) proposities.

Behoud en digitaliseren van bestaande abonnees wordt gerealiseerd door waarde toe te voegen en proposities te ‘stapelen’, onder andere door extra bijlagen aan de (weekend)krant toe te voegen. Hoe langer een abonnee klant is en hoe meer hij of zij afneemt, des te hoger de korting en des te meer extra's. Met de steeds persoonlijker benadering bijvoorbeeld door VIP-abonnementen, combinatie-abonnementen (online en print, landelijk en regionaal) en member-get-member acties moeten abonnees meer gaan ervaren lid te zijn van De Telegraaf-community. Voor dit doel zijn de abonnementensystemen in 2016 deels gemoderniseerd. Dit traject loopt na 2016 door.

Eind 2016 is Holland Media Combinatie verhuisd van Alkmaar naar Amsterdam, om een volgende en grote stap te maken in de realisatie van het nieuwe media-ecosysteem. Het doel is om maximale efficiency en kwaliteitsverbetering te realiseren in de samengevoegde organisaties van TMG Landelijke Media en Holland Media Combinatie. Aanpassingen in de redacties en de marketing- en salesorganisaties zijn aangekondigd en ingezet in 2016. De salesorganisaties van TMG Landelijke Media en Holland Media Combinatie zijn in 2016 al samengevoegd en opnieuw ingericht. Er is een nieuw managementteam benoemd, de organisatie is afgeslankt, competenties zijn aangescherpt en processen zijn gestroomlijnd. Voor de marketing en de redactionele organisatie zijn eind 2016 aanpassingen aangekondigd die in 2017 worden doorgevoerd.

Maatschappelijke betrokkenheid

TMG Landelijke Media heeft in 2016 diverse events georganiseerd om doelgroepen samen te brengen en complexe kennis voor een bredere doelgroep begrijpelijk en toegankelijk te maken. Met Business University Nyenrode zijn twee collegereeksen opgezet. Samen met SingularityU organiseerde DFT Kennis het geslaagde tech-event Get into the Future, waar ruim 550 deelnemers de toepassing van nieuwe exponentiële technologieën kregen toegelicht door experts en ook zelf konden ervaren. DFT organiseerde bovendien een reeks online seminars over actuele persoonlijke financiële vraagstukken, zoals beleggen, zorgverzekering en pensioen. In totaal keken meer dan 9000 mensen.

Telesport was als mediapartner betrokken bij de Amsterdam City Swim, waarbij geld wordt ingezameld voor onderzoek naar onderbelichte ziektes.

NS en Metro zijn een proef gestart om het hergebruik van de krant te stimuleren en de gelezen krant op een centrale plek, in de trein, in te zamelen.

Het team van VROUW maakte in september het Pink Ribbon Magazine, ter gelegenheid van de borstkankermaand. Met ontroerende en inspirerende verhalen van en voor vrouwen, maar ook met items over mode en verzorging. De oplage was 75.000 exemplaren; meer dan 50% van de netto-opbrengst ging naar Pink Ribbon.

VROUW kwam in diezelfde maand met de VROUW Stappen Challenge: een actie om vrouwen te stimuleren meer te bewegen. Iedere deelneemster heeft toegang gekregen tot een persoonlijke pagina op de website. De challenge liep de hele maand oktober. Halverwege konden deelnemers ook meedoen aan de Amsterdam City Walk. Eind 2016 volgde de Lekker in je vel-challenge.

 1. Bron: Google Analytics, december 2016
 2. Bron: NOM Mediamerken 2016-I (2015-II / 2016-I)
 3. Bron: Google Analytics, maandgemiddelde 2016

TMG Digital

Dumpert, GeenStijl, GroupDeal, Relatieplanet, Gaspedaal en Autobahn zijn bekende merken van TMG Digital: de business unit waarin sinds 1 januari 2016 alle primair online platforms en activiteiten zijn gebundeld. Naast het uitbouwen van deze platforms, content en online communities speelt TMG Digital een cruciale rol in de verdere digitalisering van het nieuwe media-ecosysteem van TMG, en in het versneld ontwikkelen van nieuwe businessmodellen. TMG Digital, gevestigd in Amsterdam, telt in totaal 133 (fte) medewerkers (ultimo 2016).

Resultaten 2016

x € 1 miljoen

2016

2015

%

B2C - abonnementen

2,2

2,1

4,8

B2C - transacties

22,1

20,1

10,0

B2B - advertenties

9,8

9,6

2,1

Overige opbrengsten

0,9

1,1

-18,2

Totaal opbrengsten

35,0

32,9

6,4

Bedrijfslasten

32,1

30,2

6,3

EBITDA

2,9

2,7

7,4

EBITDA excl. reorganisatielasten

3,2

2,7

18,5

De opbrengsten bij TMG Digital zijn gestegen van € 32,9 miljoen in 2015 naar € 35,0 miljoen in 2016, een stijging van 6,4%. De bedrijfslasten zijn toegenomen met € 1,9 miljoen waardoor per saldo de EBITDA is gestegen met € 0,2 miljoen (+ 7,4%) tot € 2,9 miljoen.

De inkomsten uit B2C-transacties, hoofdzakelijk bestaande uit e-commerce opbrengsten, zijn gestegen met € 2,0 miljoen. Dit betreft het onderdeel GroupDeal waar met name de gemiddelde orderwaarde per transactie hoger lag dan in 2015.

De stijging van € 0,2 miljoen van de inkomsten uit B2B-advertenties is een combinatie van gedaalde advertenties in print bij Bohil, als gevolg van de focus op online en een stijging van advertenties digitaal. Deze toename is vooral toe te schrijven aan een betere performance bij Gaspedaal.

De toename van de bedrijfslasten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een hogere inkoopwaarde van goederen bij GroupDeal en hogere personeelskosten als gevolg van een stijging van het aantal fte's. Dit is terug te zien bij vrijwel alle onderdelen van TMG Digital.

Bereik

TMG Digital heeft met de diverse titels in het portfolio een groot bereik binnen een aantal domeinen. TMG Digital heeft een significant bereik onder hoog-opgeleide jonge mannen met op Dumpert 150,8 miljoen video views per maand en op Geenstijl 1,9 miljoen gebruikers per maand. Ook op social media heeft Dumpert een significante positie met 1,6 miljoen likes op Facebook en 1,2 miljoen volgers op Instagram. In 2016 is met Autobahn.eu een nieuwe site toegevoegd aan het automotive-domein in het portfolio, eind 2016 bezoeken 1,1 miljoen gebruikers per maand deze site. Met de e-commerce nieuwsbrieven van GroupDeal en Telegraaf Aanbiedingen worden dagelijks 3,2 miljoen Nederlanders bereikt met nieuwe aanbiedingen. Gaspedaal is met 1 miljoen bezoekers per maand al drie jaar een van de grootste occasion sites van Nederland1.

Belangrijke niet-financiële ontwikkelingen in 2016

In 2016 opereerde TMG Digital voor het eerst als zelfstandige business unit. De nadruk lag vooral op het inventariseren van de synergiemogelijkheden tussen de onderlinge platforms, het uniformeren van processen en werkwijzen en het opschalen van de volwassen platforms.

Meer synergie

De verschillende titels binnen TMG Digital zijn in 2016 nauwer gaan samenwerken, ook Relatieplanet, dat eind 2016 vanuit Groningen naar Amsterdam is verhuisd. Waar mogelijk worden synergievoordelen gerealiseerd, onder andere op het gebied van sales, online marketing, product development en customer service.

Vanuit Dumpert is in 2016 de website Autobahn.eu gestart. Eind 2016 zit deze site op 1,1 miljoen gebruikers per maand. TMG Digital bekijkt in samenwerking met TMG Landelijke Media hoe de drie online auto-platforms Gaspedaal.nl, Autobahn.eu en Autovisie.nl elkaar kunnen versterken, in content en bereik. De twee auto-events Cars & Coffee in 2016 zijn bijvoorbeeld uitgebreid onder de aandacht gebracht en waren met ongeveer 1000 auto’s en 4000 deelnemers uitstekend bezocht.

Dat de platforms van TMG Digital een waardevolle aanvulling zijn in het merkenportfolio en de mediamix van TMG bleek in het verslagjaar: diverse Dumpert-filmpjes van adverteerders van TMG Landelijke Media gingen viral.

Dumpert

‘Dumpert hard gegroeid in 2016’

Dumpert.nl – hét merk voor jonge mannen in de leeftijd 18-35 jaar – zet vol in op mobiel, social media en video, en heeft daarmee in 2016 een enorme groei gerealiseerd. In het verslagjaar is een nieuwe app gelanceerd (native iOS en Android); alleen al via deze app zijn er meer dan 100 miljoen video views per maand. Op social media is het bereik van Dumpert.nl gestegen naar 1,6 miljoen likes op Facebook en 1,2 miljoen volgers op Instagram. Daarnaast heeft Dumpert.nl met DumpertTV zijn eigen videoproducties gelanceerd, waaronder de hit ‘Dumpert Reeten’ en ‘Dumpert filmt je werkplek’. DumpertTV realiseerde in 2016 met deze eigen content gemiddeld 5 miljoen video plays per maand1

Opschalen platforms

In 2016 heeft TMG Digital zoals aangekondigd Gaspedaal, Dumpert en GroupDeal verder opgeschaald. Op Gaspedaal is een cost-per-click model ingevoerd; eind 2016 zijn meer dan 1400 dealers aangesloten. Gaspedaal is met meer dan 1 miljoen bezoekers per maand al drie jaar één van de grootste occasion-sites van Nederland.

Dumpert kwam met eigen content, onder andere: ‘Dumpert filmt je werkplek’. Deze online video’s werden door zo’n 350.000 mensen per aflevering bekeken. De app van Dumpert is vernieuwd en verbeterd. Eind 2016 telt deze gemiddeld ongeveer 900.000 gebruikers; per maand zijn er 100 miljoen videoviews in de app.

E-commerce platform GroupDeal realiseerde een goede omzetgroei, in Nederland en in België. Aan de ‘achterkant’ zijn processen verder verbeterd.

E-commerce verder uitgebouwd

TMG Digital richt zich op online publishing (onder andere Dumpert), vraag en aanbod (onder andere Gaspedaal) en e-commerce (GroupDeal). Expertise op deze drie gebieden stelt TMG in staat om op te schuiven in de sales-funnel en het advertentie-businessmodel gebaseerd op CPM te verbreden met bijvoorbeeld afrekenen per click (CPC), per lead (CPL) of zelfs per transactie (CPS). Op videoplatform Dumpert.nl is in 2016 gestart met het invoeren van een transactiemodel (DealDumpert), waar dagelijks voor de doelgroep relevante deals worden aangeboden, op een manier die past bij het merk en die de doelgroep van Dumpert aanspreekt. Vanuit deze filosofie zal TMG Digital in 2017 meer e-commerce activiteiten ontplooien met de merken van TMG. Hierbij wordt de infrastructuur van GroupDeal ingezet om de transacties te verwerken en de e-commerce proposities naadloos te laten aansluiten bij ieder individueel merk en zijn bezoekers, lezers en fans.

Relatieplanet opnieuw datingwebsite van het jaar

In december 2016 is Relatieplanet voor de achtste keer op rij uitgeroepen tot de beste website van het jaar in de categorie Dating. Er waren succesvolle ‘offline’ events, waaronder een geslaagde wereldrecordpoging speeddaten tijdens de Nijmeegse Vierdaagse.

Accelerator-proces ingericht

In het verslagjaar heeft TMG Digital een accelerator-proces ingericht, waarmee nieuwe en vernieuwde digitale concepten in 100 dagen kunnen worden ontwikkeld, getest en bij levensvatbaarheid klaargestoomd voor lancering.

Maatschappelijke betrokkenheid

TMG Digital is een pilot-samenwerking aangegaan met Tunga: het eerste freelance platform ter wereld dat is opgezet als een sociaal netwerk. Wanneer voor programmeeropdrachten extra capaciteit nodig is, kan TMG Digital via Tunga gekwalificeerde Afrikaanse programmeurs inzetten. In 2016 heeft Tunga als eerste gewerkt aan de nieuwe apps van Gaspedaal.nl. De testversies hiervan zijn tot volle tevredenheid opgeleverd in 2016 en zullen in het eerste kwartaal van 2017 door Tunga worden afgemaakt en gereleased.  

 1. Bron: Google Analytics, maandgemiddelde 2016
 2. Bron: Google Analytics, maandgemiddelde 2016

Holland Media Combinatie

Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, IJmuider Courant, De Gooi- en Eemlander, Leidsch Dagblad, De Echo en Witte Weekbladen zijn bekende merken van Holland Media Combinatie: zowel online als in print. In de provincies Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht brengt Holland Media Combinatie een groot aantal specials en magazines uit, waaronder de weekendmagazines Vrij en PLUS. Ook worden regionale beurzen en evenementen georganiseerd. Ultimo 2016 telde Holland Media Combinatie 418 (fte) medewerkers.

Resultaten 2016

x € 1 miljoen

2016

2015

%

B2C - abonnementen

55,6

56,0

-0,7

B2C - transacties

2,5

2,3

8,7

B2B - advertenties

34,0

43,3

-21,5

Overige opbrengsten

1,0

0,7

42,9

Totaal opbrengsten

93,1

102,3

-9,0

Bedrijfslasten

72,8

74,2

-1,9

EBITDA

20,3

28,1

-27,8

EBITDA excl. reorganisatielasten

25,1

28,8

-12,8

De totale inkomsten zijn gedaald van € 102,3 miljoen in 2015 naar € 93,1 miljoen in 2016 (- 9,0%), vooral door een afname in de advertentie-inkomsten print door een dalende markttrend en door tegenvallende resultaten en het deels staken van de activiteiten van Dichtbij.nl en de printactiviteiten in het gebied Rotterdam/Utrecht. De bedrijfslasten zijn gedaald met € 1,4 miljoen (- 1,9%), genormaliseerd voor reorganisatielasten was er echter sprake van een daling met € 5,5 miljoen (- 7,5%) resulterend in een € 3,7 miljoen lagere EBITDA (- 12,8%) exclusief reorganisatielasten.

De inkomsten uit B2C-abonnementen laten een geringe daling zien van € 0,4 miljoen (- 0,7%), waarbij de daling in abonnementen nagenoeg geheel gecompenseerd wordt door een prijsverhoging. De oplagedaling lag bij de regionale dagbladen tussen de 2,5% en 4,5%, een sterke verbetering ten opzichte van de afname in 2015.

De inkomsten uit B2B-advertenties zijn afgenomen met € 9,3 miljoen, wat voor een groot deel veroorzaakt wordt door het stoppen van de eerder genoemde activiteiten. Exclusief het effect hiervan is sprake van een daling met € 3,8 miljoen (-10,7%) vooral door de aanhoudende daling in advertenties print als gevolg van de verschuiving van bestedingen door adverteerders naar andere media. De inkomsten uit digitale advertenties zijn fors gestegen (+ 75%), echter deze zijn in absolute bedragen nog gering (€ 0,7 miljoen).

De bedrijfslasten zijn in 2016 gedaald met € 1,4 miljoen ten opzichte van 2015. Deze daling is het resultaat van een combinatie van € 4,1 miljoen hogere reorganisatielasten en € 5,5 miljoen lagere overige bedrijfskosten ten opzichte van 2015. De daling in overige bedrijfskosten is hoofdzakelijk toe te wijzen aan een daling van de kosten van transport, distributie en uitbesteed werk met € 3,2 miljoen als gevolg van lagere oplagen en door portfoliorationalisaties. Daarnaast zijn de personeelskosten gedaald met € 2,3 miljoen als gevolg van een afname van het gemiddeld aantal fte met 53, met name door in 2015 doorgevoerde reorganisaties bij commercie en Dichtbij.nl. De reorganisatielasten van € 4,8 miljoen (2015: € 0,7 miljoen) hebben betrekking op de reorganisaties van de redactie en Dichtbij.nl.

Bereik

Met de sterke en vertrouwde dagbladmerken van Holland Media Combinatie worden via print en digitaal platformen meer dan 1,8 miljoen1 mensen in de regio bereikt. Onze printmedia (regionale dagbladen en lokale huis-aan-huiskranten) bereiken gezamenlijk gemiddeld 72% van de inwoners in de regio2. Ook de digitale bezoeker weet onze merken steeds makkelijker te vinden. Gemiddeld hebben de regionale dagbladen via de online platformen bijna 12 miljoen pageviews per maand3. De sterke merken van Holland Media Combinatie zijn onmisbaar voor de inwoners van onze verspreidingsgebieden. 

Belangrijke niet-financiële ontwikkelingen in 2016

In 2016 heeft Holland Media Combinatie zich geconcentreerd op het versterken van succesvolle activiteiten en het voorbereiden van de samenvoeging van activiteiten met TMG Landelijke Media.

Regionaal nieuws en contentvernieuwing

In 2016 hebben de verslaggevers en redacteuren van Holland Media Combinatie zich ingezet om lokaal en regionaal nieuws te vergaren, te duiden en te delen. De media van Holland Media Combinatie komen daar waar andere media niet komen. Dit resulteerde in artikelen over onder andere:

 • de toename van vrouwelijke huisartsen;
 • de mogelijke gevolgen van een ramp in de Waddenzee;
 • ontwikkelingen binnen de vastgoedmarkt van badplaats Noordwijk;
 • misstanden bij opleggen strafmaatregelen tegen bijstandsgerechtigden.

Net als de zomerbijlage, met zijn eigen thema, hadden veel artikelen maatschappelijke impact. Meer hierover in het hoofdstuk De kracht van onze journalistiek.

Holland Media Combinatie is verder een samenwerking aangegaan met gameplatform XGN. Dit zorgt voor verrijking van de content in de regionale dagbladen, met wekelijks nieuws over games en gadgets, waarmee een jongere doelgroep wordt aangesproken.

Digitaal verder versterkt

De Gooi- en Eemlander-website is compleet vernieuwd. De site geeft gebruikers een online nieuwsaanbod op maat. Geregistreerde bezoekers kunnen hun persoonlijke voorkeuren opgeven voor de presentatie van nieuws. Betaalde playlist abonnees hebben bovendien toegang tot selecties van artikelen die gaan over specifieke onderwerpen of thema’s. Met de vernieuwde site, die in oktober is gelanceerd, worden nieuwe abonnementsvormen ingevoerd. De andere regionale websites volgen dit voorbeeld en worden in 2017 gelanceerd.

De pilot met het hyperlokale nieuwsplatform die in 2015 werd gestart in Rotterdam en Utrecht, is beëindigd omdat deze minder succesvol bleek dan vooraf ingeschat. Op basis van alle digitale activa en ervaringen is een nieuw concept ontwikkeld. Met relatief lage kosten zijn inmiddels de nieuwe hyperlokale apps gelanceerd voor Amsterdam, Almere, Alkmaar en Leiden. Voor andere steden steden volgen deze in 2017. Voor content en bekendheid wordt actief de verbinding gezocht met verenigingen, bedrijven, gemeente- en onderwijsinstellingen in de regio.

Vanwege blijvend tegenvallende resultaten zijn in 2016 alle activiteiten van Dichtbij gestopt. Hiermee wordt vanaf 2017 het negatieve effect van deze activiteiten op het resultaat geëlimineerd. Via de lokale en hyperlokale (digitale) initiatieven binnen de hoofdmerken wordt deze nieuwsvoorziening voortgezet.

Activiteiten Holland Media Combinatie naar Amsterdam

In het kader van de verdere invulling van het TMG media-ecosysteem en de vorming van een wendbare organisatie is medio 2016 aangekondigd dat de activiteiten van Holland Media Combinatie zullen worden samengevoegd met die van TMG Landelijke Media. De medewerkers van het HMC-hoofdkantoor in Alkmaar zijn in december verhuisd. De salesorganisatie van HMC is samengevoegd met het salesteam van TMG Landelijke Media en veranderingen in de redactionele- en marketingorganisatie van HMC zijn aangekondigd. Het pand aan de Edisonweg in Alkmaar wordt niet meer gebruikt en is voor verkoop aangeboden.

ProMille Media op sterkte

Koninklijke BDU, NDC mediagroep, Media Groep Limburg en Holland Media Combinatie hebben sinds 1 januari 2016 één loket voor de nationale adverteerdersmarkt voor regionale dagbladen en huis-aan-huis-kranten: ProMille Media. ProMille Media biedt adverteerders het gemak en de expertise om in regionale en lokale doelgroepen het beste resultaat te bereiken. Het salesteam van ProMille Media is in 2016 gecompleteerd. ProMille Media gaat vanaf 2017 naast printadvertenties het digitaal bereik van de aangesloten partners vermarkten.

Holland Media Combinatie op 1 in Adformatie Kerstrapport

In het Adformatie Kerstrapport 2016 hebben adverteerders en mediabureaus Holland Media Combinatie verkozen tot de nummer 1 mediaexploitant op het gebied van huis-aan-huiskranten en de nummer 2 op het gebied van dagbladen, op minimale afstand van de Persgroep.

Online trainingen

Alle accountmanagers van Holland Media Combinatie hebben diverse online-salestrainingen gevolgd om hun competenties in lijn te brengen met de TMG-strategie en de commerciële resultaten te verbeteren.

Maatschappelijke betrokkenheid

Holland Media Combinatie heeft zich in 2016 als mediapartner verbonden aan het Dam tot Dam Weekend. Met 85.000 deelnemers is dit het grootste sportevenement ter wereld. Een groot deel van de deelnemers en toeschouwers komt uit Noord-Holland: het hart van het verspreidingsgebied van Holland Media Combinatie. Via print en online worden zij nog nauwer betrokken bij dit sportieve evenement en de HMC-merken in dit gebied.   

 1. NOM Mediamerken 2016-I (2015-II / 2016-I)
 2. Dagbladen NOM Print Monitor 2016-I (2014-II 2016–I), Huis aan Huiskranten,NOM HAH-kranten Monitor 2016
 3. Google Analytics, maandgemiddelde 2016

Keesing Media Group

Denksport, 10 voor Taal, Jan Meulendijks, Win!, Sport Cérébral, Megastar en Tankesport zijn de sterke merken van Keesing Media Group: uitgever van puzzelbladen en digitale puzzels. Keesing Media Group is actief in Nederland, België, Frankrijk, Denemarken, Zweden, Duitsland, Spanje, Noorwegen, Groot-Brittannië, Hongarije en Italië . Ke esing Media Group telde ultimo 2016 272 (fte) medewerkers; het hoofdkantoor is gevestigd aan de Basisweg in Amsterdam.

Resultaten 2016

x € 1 miljoen

2016

2015

%

B2C - abonnementen

4,0

4,0

-

B2C - transacties

67,4

65,2

3,4

Distributie en vervaardiging

0,2

0,2

-

Overige opbrengsten

1,5

1,7

-11,8

Totaal opbrengsten

73,1

71,1

2,8

Bedrijfslasten

51,6

50,5

2,2

EBITDA

21,5

20,6

4,4

EBITDA excl. reorganisatielasten

22,1

21,0

5,2

De opbrengsten bij Keesing Media Group zijn in 2016 met € 2,0 miljoen (+2,8%) toegenomen. Bij een stijging van de bedrijfslasten met € 1,1 miljoen resulteert dit in een toename van de EBITDA met € 0,9 miljoen (+ 4,4%). Exclusief reorganisatielasten is sprake van een stijging met € 1,1 miljoen (+ 5,2%).

De toename in de opbrengsten komt volledig door hogere inkomsten uit B2C-transacties, bestaande uit losse verkopen van puzzelbladen. Deze toename wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een uitbreiding van de productportfolio, onder andere door de introductie van puzzelboeken voor kinderen dankzij een samenwerking met Viacom.

De toename van de bedrijfslasten komt hoofdzakelijk door een toename van de personeelskosten met € 1,2 miljoen als gevolg van een stijging van het aantal fte. Daarnaast zijn de kosten voor tijdelijk personeel hoger als gevolg van het tijdelijk opvullen van openstaande vacatures. De reorganisatielasten zijn € 0,6 miljoen, dit is een toename van € 0,2 miljoen ten opzichte van 2015.

Marktontwikkeling en bereik

Met het scala aan merken − digitaal en in print − waaronder de Denksport-oplage van 16 miljoen in Nederland en België en de Megastar-oplage van 42 mijloen in Frankrijk, België, Duitsland, Italië, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland - is Keesing Media Group de marktleider in de Europese puzzelmarkt.

In Frankrijk is de puzzelmarkt in 2016 fractioneel gedaald. De omzet en het marktaandeel van zowel het merk Sport Cérébral als Megastar groeide. In Nederland daalde de omzet gering waarbij door het uitbrengen van meer edities de daling van de gemiddelde verkoop deels gecompenseerd kan worden.

In België en Duitsland heeft Keesing Media Group meer omzet gerealiseerd door een groei van het aantal edities.

De activiteiten in Spanje zijn sterk gegroeid door met name een groei van het aantal edities, maar ook een uitbreiding van de sales- en promotie-activiteiten.

In Denemarken en Zweden groeide de omzet ondanks een daling van het aantal edities door aanpassingen aan het productportfolio waarbij succesvol nieuwe titels werden gelanceerd ter vervanging van minder presterende titels.

In Italië werd het portfolio met kleurtitels geoptimaliseerd en werden Sudoku-titels toegevoegd.

Belangrijke niet-financiële ontwikkelingen in 2016

Keesing Media Group heeft in 2016 verder gebouwd aan:

 • de groei in nieuwe markten;
 • het versterken van het digitale aanbod;
 • productinnovatie;
 • het vergroten van de efficiency in de kernlanden Frankrijk, Nederland, België en Denemarken;
 • een nieuwe retailstrategie waarbij meer aandacht gaat naar nieuwe kanalen.

Groei in nieuwe markten en kernlanden

In Spanje heeft Keesing Media Group een verdere groei in omzet en marktaandeel gerealiseerd. Drijvers waren verbeterde voorwaarden inzake distributie, de uitbreiding van de salesforce en promotie-activiteiten en uitbouw van het productportfolio. Door portfolio-aanpassingen is ook in Duitsland en Zweden een verdere groei gerealiseerd. In Noorwegen is Keesing Media Group overgestapt op een andere distributeur, waarmee een goede basis is gelegd voor verdere groei. In Italië is het portfolio uitgebreid met Sudoku-titels en is getest met promotieactiviteiten. In Hongarije is gestart met een samenwerking op het gebied van kleurtitels en Sudoku’s.

In 2015 is Keesing Media Group gestart met een samenwerking met Eye to Eye Puzzles in Engeland. In 2016 heeft deze samenwerking een structurelere invulling gekregen door het nemen van een 39,3% minderheidsbelang in Eye to Eye Puzzles ltd.

Versterken van het digitale aanbod

In 2016 heeft Keesing Media Group diverse mobiele apps gelanceerd, naast de bestaande tablet apps. Momenteel bestaat dit aanbod uit apps voor Sudoku, Tectonic, Woordzoekers en Kruiswoord op mobiele devices. Dit is naast de digitale puzzels die beschikbaar zijn voor de B2B-klanten. Ook op dat gebied is er ontwikkeld, bijvoorbeeld om deze puzzels responsive te maken voor diverse devices. De verwachting is dat deze innovaties de komende jaren voor omzetgroei gaan zorgen.

Productinnovatie

In 2016 zijn er circa 200 nieuwe titels gelanceerd in totaal 11 landen. Niet alleen in de ‘nieuwe’ landen zoals Italië, Hongarije en Engeland, maar ook in de bestaande markten. De focus ligt hierbij op groei in het kindersegment. Voor nieuwe kindertitels is Keesing Media Group een samenwerking gestart met Viacom, bekend van merken als Dora, Spongebob en Teenage Mutant Ninja Turtles.

Verbeteren efficiency in kernlanden

In het verslagjaar zijn belangrijke stappen gezet om de efficiency in de kernlanden (Frankrijk, Nederland, België en Denemarken) verder te verbeteren. In Frankrijk is het proces van puzzelproductie verder geautomatiseerd. In Nederland is vanaf september de klantenservice inbesteed om zo de kwaliteit van de klantcontacten te verhogen. In Denemarken is de overstap gemaakt naar een andere distributeur, om zo met name de beschikbaarheid van de titels verder te kunnen vergroten.

Er is gewerkt aan een verdere stroomlijning en harmonisatie van de hoofdprocessen binnen Keesing Media Group, vooral om de efficiency en schaalbaarheid van de organisatie te verbeteren, ook met het oog op mogelijke uitbreiding van activiteiten in Europa.

Daarnaast is een reorganisatie doorgevoerd waarbij de organisatie is gekanteld van een smart matrix-structuur naar een functionele structuur, met als doel om meer synergie tussen de landen te realiseren. Om de samenwerking en kennisdeling te vergroten zijn diverse internationale overlegstructuren opgezet. Dit heeft onder meer geresulteerd in een nieuwe retail-strategie. Het aantal fte’s is gereduceerd.

Het senior-managementteam is verkleind en het TMG-cultuurprogramma is voortgezet met het versterken van de tweede managementlaag als aandachtspunt, om de slagvaardigheid te vergroten.

Maatschappelijke betrokkenheid

Keesing Media Group heeft 50.000 kleur- en puzzelboeken in het Nederlands, Frans en Engels gedoneerd aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, om de mensen in de AZC’s een ontspannend tijdverdrijf te geven.

Denksport heeft samen met de Hersenstichting een boekje uitgegeven: Hersencoach. Van elk verkochte exemplaar gaat 50 cent naar de Hersenstichting.

 


Investor Relations en het aandeel TMG

Investor Relations

TMG wil investeerders zo goed mogelijk informeren over haar strategie, activiteiten en financiële positie. Om het Investor Relations-beleid verder te verbeteren heeft TMG in de loop van 2016 door een gespecialiseerde externe partij een perceptiestudie laten uitvoeren. De feedback die verkregen is in persoonlijke gesprekken met investeerders is daarbij geanalyseerd. De uitkomsten van de studie zullen de komende jaren worden gebruikt ter verdere invulling en verbetering van het IR-beleid.

Als een direct gevolg van deze perceptiestudie heeft TMG het afgelopen jaar een dialoogbijeenkomst over Corporate Social Responsibility georganiseerd. Ook is op 27 september een Investor Relations-dag georganiseerd voor sell-side analisten en institutionele beleggers. Tijdens deze dag zijn de strategie van TMG en de outlook voor de komende drie jaar nader toegelicht en besproken. Deze Investor Relations-dag was tevens te volgen via een audiowebcast. Daarnaast heeft TMG voor VEB-beleggers een informatiebijeenkomst gehouden. Gedurende het jaar zijn investeerders steeds zo actueel mogelijk geïnformeerd over de (strategische) ontwikkelingen door middel van persberichten, het (half)jaarverslag en via de corporate website. De informatie betrof onder meer de resultaten, het aangaan van strategische partnerships, ontwikkelingen bij onze merken en aanpassingen in onze organisatie.

Op onze corporate website www.tmg.nl staat alle informatie over onze strategie, prestaties en activiteiten. Presentaties van de Raad van Bestuur voor analisten, beleggers en overige geïnteresseerden, zoals bij de publicatie van de (half)jaarcijfers, zijn altijd live te volgen via een audio- of videocast op deze site. De presentaties kunnen hier ook later nog worden geraadpleegd en tevens is een reply van de audiowebcasts beschikbaar.

Outlook 2019

Tijdens de Investor Relations-dag van 27 september 2016 heeft TMG een update gegeven over haar 24/7 strategie en zijn de vooruitzichten tot en met 2019 gepresenteerd. Daarnaast heeft de Raad van Bestuur de voortgang ten aanzien van de organisatorische aanpassingen gepresenteerd die bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers, in juli 2016, waren aangekondigd. De 24/7 strategie is gericht op het maken en verspreiden van relevante content voor alle consumenten zoals zij het willen: overal, altijd, via alle denkbare distributievormen, en op het verder vergroten van het bereik van de belangrijkste merken van TMG, gebruikmakend van alle beschikbare data. De uitwerking van deze strategie verloopt volgens een strak tijdsplan en wordt op doorlopende basis uitgevoerd. Hierdoor zijn we in staat om ons aan te passen aan een steeds veranderende Nederlandse media- en consumentenmarkt. TMG voert haar strategie uit op basis van drie pijlers: focus, herstel van de kernactiviteiten en het toekomstbestendig maken van de organisatie.

Tijdens de Investor Relations-dag is het volgende gepresenteerd:

In het kader van de strategie van TMG en de organisatorische transformatie zullen we nadrukkelijk blijven investeren in de uitbreiding van onze digitale activiteiten en het bereik, zowel autonoom als door middel van (strategische) samenwerkingsverbanden. Deze gecombineerde maatregelen zullen in 2019 resulteren in:

 1. Continuing EBIT-marge1 double digit (1,3% in 2015, > 4% in 2017, >10% in 2019).
 2. Verlaging kosten met EUR 90 miljoen (2017: EUR 40 miljoen)2.
 3. Aandeel digitaal in de totale omzet tot > 25% (13% in 2015, 2017 > 16%).
 4. Herstel dividend-uitkeringspercentage van 35% van de operationele kasstroom.

Het aandeel TMG

TMG heeft een beursnotering aan de Euronext Amsterdam en maakt deel uit van de smallcap index (AScX). Het geplaatste en volgestorte aandelenkapitaal van TMG bestond eind 2016 uit 46.350.000 gewone aandelen en 960 prioriteitsaandelen, met een gezamenlijke beurswaarde van € 220,16 miljoen op 31 december 2016. Het aantal gewone aandelen bleef ongewijzigd in 2016. De ISIN-code is NL0000386605.

Spreiding van aandelenbezit en bescherming zeggenschap

Het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het kader van de melding substantiële deelnemingen van aandeelhouders in uitgevende instellingen bevat gegevens van de volgende investeerders met een direct aandelenbelang van meer dan 3% op 31 december 2016:

Gewone aandelen

31-12-2016

31-12-2015

Bech N.V. (VP Exploitatie N.V.)

33,9%

33,9%

Stichting Administratiekantoor van Aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

63,6%

63,6%


De Stichting Administratiekantoor van Aandelen Telegraaf Media Groep N.V. houdt de aandelen ten titel van beheer. Binnen de Stichting hebben de volgende certificaathouders een belang van meer dan 3% gerapporteerd:

Certificaten

31-12-2016

31-12-2015

Bech N.V. (VP Exploitatie N.V.)

7,4%

7,4%

Dasym Investment Strategies B.V.

20,1%

20,1%

Delta Lloyd

7,1%

7,1%

Navitas

5,0%

5,0%

Tweedy Browne Company LLC

4,7%

4,7%

Tweedy Browne Fund Inc

4,1%

4,1%

J. Paarlberg

3,35%

3,35%

Voor een overzicht van alle uitstaande en potentieel inzetbare beschermingsmaatregelen, zie onder Corporate Governance de paragrafen ‘Stichting Preferente Aandelen Telegraaf Media Groep N.V.’ en ‘Stichting Beheer van Prioriteitsaandelen Telegraaf Media Groep N.V.’.

Koersverloop en kengetallen per aandeel

Het aandeel TMG sloot het jaar af op een koers van € 4,75. Dit was 27% hoger dan de koers op 31 december 2015 (€ 3,75). Het totaal verhandelde volume van het aandeel TMG op Euronext Amsterdam in 2016 lag 16,5 % hoger dan in 2015. Op 14 december 2016 werd de hoogste slotkoers van 2016 bereikt: € 5,00. Op die dag werd de ontvangst van het eerste voorstel van Mediahuis en VP Exploitatie bekendgemaakt.

Koersverloop en handelsvolume 2016 aandelen TMG


Kengetallen per gewoon aandeel

2016

2015

Dividend

€ 0,00

€ 0,16

Winst per aandeel

€ 0,035

-€ 0,49

Hoogste koers

€ 5,00

€ 6,49

Laagste koers

€ 3,36

€ 3,60

Slotkoers

€ 4,75

€ 3,75

Dividendbeleid

Met betrekking tot het dividendbeleid is in 2014 vastgesteld dat uitkering van het dividend afhankelijk is van de genormaliseerde kasstroom, zijnde de genormaliseerde EBITDA van de totale activiteiten (voortgezette en in dat jaar beëindigde activiteiten) onder aftrek van de jaarlijks verschuldigde licentiebepaling van Sky Radio Group, belastingen, rente en vervangingsinvesteringen. Uitgangspunt daarbij is een uitkering ter grootte van 30%-40% van deze netto operationele kasstroom.

Financiële kalender 2017

Datum

Uiterste Inschrijvingsdatum AVA/BAVA

4 mei 2017

AVA/BAVA

1 juni 2017

Halfjaarcijfers 2017

28 juli 2017

 1. Bedrijfsresultaat (exclusief bedrijfsresultaat uit gestaakte activiteiten) gecorrigeerd voor reorganisatielasten, exclusief eenmalige kosten en inclusief het resultaat uit deelnemingen, als percentage van de omzet.
 2. Exclusief het effect van kostenstijgingen als gevolg van nieuwe initiatieven.