NL / EN

Jaarverslag 2016

To the top

Geconsolideerde jaarrekening


Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

2016

2015

Voortgezette bedrijfsactiviteiten

Opbrengsten

4

420.370

451.409

Overige bedrijfsopbrengsten

5

669

999

Som der bedrijfsopbrengsten

421.039

452.408

Grond- en hulpstoffen

6

20.732

28.879

Personeelskosten

7

175.912

194.756

Afschrijving, amortisatie en bijzondere waardeverminderingsverliezen

8

17.388

24.460

Overige bedrijfskosten

9

215.414

221.055

Som der bedrijfslasten

429.446

469.150

Bedrijfsresultaat

-8.407

-16.742

Resultaat deelnemingen

10

714

-40

Financiële baten

10

160

273

Financiële lasten

10

-903

-1.212

Financiële baten en lasten

-29

-979

Resultaat uit voortgezette activiteiten vóór belastingen

-8.436

-17.721

Winstbelasting

11

-2.621

1.907

Nettoresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

-5.815

-19.628

Beëindigde bedrijfsactiviteiten

Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, na belasting

13

7.373

-4.011

Nettoresultaat

1.558

-23.639

Nettoresultaat toe te rekenen aan:

Aandeelhouders van Telegraaf Media Groep N.V.

1.558

-22.760

Minderheidsbelang

-

-879

Nettoresultaat

1.558

-23.639

Nettoresultaat per aandeel

Nettoresultaat toerekenbaar aan houders van gewone aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

24

1.558

-22.760

Gemiddeld aantal geplaatste gewone aandelen

24

46.350.000

46.350.000

Gewoon en verwaterd resultaat voortgezette bedrijfsactiviteiten per aandeel (EUR)

-0,13

-0,42

Gewoon en verwaterd resultaat per aandeel (EUR)

0,03

-0,49


Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

2016

2015

Nettoresultaat van de geconsolideerde winst- en verliesrekening

1.558

-23.639

Resultaat nooit via de winst- en verliesrekening

Actuariële resultaten bij toegezegde personeelsregelingen

27

-328

-881

Winstbelasting

96

220

Overig resultaat na belasting

-232

-661

Totaalresultaat

1.326

-24.300

Toe te rekenen aan:

Aandeelhouders van Telegraaf Media Groep N.V.

1.326

-23.421

Minderheidsbelang

-

-879

Totaalresultaat

1.326

-24.300


Geconsolideerd overzicht van de financiële positie

per 31 december

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

2016

2015

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële activa

14

181.969

237.432

Materiële vaste activa

15

26.767

49.726

Investeringen in geassocieerde deelnemingen

16

48.143

24

Latente belastingvorderingen

29

44.636

38.397

Overige vorderingen

17

719

1.077

Totaal vaste activa

302.234

326.656

Vlottende activa

Voorraden

18

1.175

1.859

Belastingvorderingen

12

46

623

Handels- en overige vorderingen

19

58.256

73.811

Geldmiddelen

20

19.485

42.928

Activa aangehouden voor verkoop

21

15.848

62

Totaal vlottende activa

94.810

119.283

Totaal activa

397.044

445.939

PASSIVA

Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal

11.588

11.588

Overige reserves

215.797

223.592

Toe te rekenen aan aandeelhouders van Telegraaf Media Groep N.V.

22

227.385

235.180

Minderheidsbelang

25

-

-7.974

Totaal eigen vermogen

227.385

227.206

Verplichtingen

Rentedragende leningen en overige langlopende financieringsverplichtingen

26

-

472

Personeelsbeloningen

27

4.722

5.183

Voorzieningen

28

-

216

Latente belastingverplichtingen

29

10.190

18.023

Totaal langlopende verplichtingen

14.912

23.894

Rentedragende leningen en overige kortlopende financieringsverplichtingen

26

6.200

25.546

Handelsschulden en overige verplichtingen

30

131.593

131.943

Voorzieningen

28

16.113

36.209

Belastingschulden

12

841

1.141

Totaal kortlopende verplichtingen

154.747

194.839

Totaal verplichtingen

169.659

218.733

Totaal passiva

397.044

445.939


Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

2016

2015

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

Nettoresultaat

1.558

-23.639

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen materiële vaste activa

15

7.817

9.498

Amortisatie immateriële activa

14

7.317

19.143

Bijzondere waardeverminderingsverliezen op immateriële activa

14

182

-

Bijzondere waardeverminderingsverliezen op materiële vaste activa

8

2.073

6.117

Bijzondere waardeverminderingsverliezen op financiële vaste activa

-

691

Netto financieringslasten

10

636

1.758

Boekwinst op verkochte vaste activa

5

-671

-999

Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode

10

-721

-

Overige resultaten deelnemingen

13

-4.284

40

Winstbelasting

11

514

841

14.421

13.450

Mutatie voorraden

684

4.792

Mutatie handels- en overige vorderingen

7.534

514

Mutatie handelsschulden en overige verplichtingen

2.336

-79

Mutatie voorzieningen en personeelsbeloningen

-21.183

3.362

3.792

22.039

Ontvangen rente

144

244

Betaalde rente

-736

-923

Betaalde winstbelastingen

-6.051

-5.048

Nettokasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten

-2.851

16.312

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Ontvangen dividend

1.163

142

Investeringen in immateriële activa

14

-7.043

-3.966

Investeringen in materiële vaste activa

15

-4.447

-7.640

Verwerving van bedrijfsactiviteit, na aftrek van verworven geldmiddelen

3

58

-

Investering in geassocieerde deelnemingen

-1.106

-153

Desinvestering van geassocieerde deelnemingen en overige financiële activa

11

106

Verkoop van bedrijfsactiviteit, na aftrek van afgestoten geldmiddelen

-3

-

Desinvesteringen van immateriële activa

14

27

-

Desinvesteringen van materiële vaste activa

5.128

1.406

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-6.212

-10.105

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Betaald dividend

23

-7.416

-

Opname financieringsverplichtingen

26

5.000

-

Aflossing financieringsverplichtingen

-6.264

-5.635

Wijziging belang van derden

22

-5.700

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-14.380

-5.635

Nettomutatie geldmiddelen

-23.443

572

Geldmiddelen per 1 januari

42.928

41.260

Mutatie geldmiddelen opgenomen onder activa aangehouden voor verkoop

-

1.096

Geldmiddelen per 31 december

19.485

42.928


Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen

Toe te rekenen aan aandeelhouders Telegraaf Media Groep N.V.

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

Aandelen kapitaal

Overige reserves

Totaal

Minder-heids-belang

Totaal eigen vermogen

Stand per 1 januari 2015

11.588

247.131

258.719

-8.018

250.701

Nettoresultaat van de winst- en verliesrekening

-

-22.760

-22.760

-879

-23.639

Overig resultaat na belasting

-

-661

-661

-

-661

Totaalresultaat

-

-23.421

-23.421

-879

-24.300

Verwerving minderheidsbelang

25

-

-118

-118

923

805

Stand per 31 december 2015

11.588

223.592

235.180

-7.974

227.206

Nettoresultaat van de winst- en verliesrekening

-

1.558

1.558

-

1.558

Overig resultaat na belasting

-

-232

-232

-

-232

Totaalresultaat

-

1.326

1.326

-

1.326

Dividend aan aandeelhouders

23

-

-7.416

-7.416

-

-7.416

Verwerving minderheidsbelang

25

-

-1.705

-1.705

7.974

6.269

Stand per 31 december 2016

11.588

215.797

227.385

-

227.385