NL / EN

Jaarverslag 2016

To the top

Vennootschappelijke jaarrekening 2016


Vennootschappelijke winst- en verliesrekening

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

2016

2015

Bedrijfsresultaat

-

-

Resultaat groepsmaatschappijen

8.333

-10.023

Financiële lasten

2

-9.944

-10.277

Financiële baten en lasten

-1.611

-20.300

Resultaat vóór belastingen

-1.611

-20.300

Winstbelasting

-3.169

2.460

Nettoresultaat

1.558

-22.760


Vennootschappelijk overzicht van de financiële positie

per 31 december voor resultaatbestemming

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

2016

2015

VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa

Deelneming in groepsmaatschappijen

288.850

280.724

Leningen aan groepsmaatschappijen

100.655

117.773

Latente belastingvorderingen

39.661

27.696

Totaal financiële vaste activa

3

429.166

426.193

Totaal vaste activa

429.166

426.193

VLOTTENDE ACTIVA

Vlottende activa

Groepsmaatschappijen

2.461

1.161

Overige vorderingen

-

182

Geldmiddelen

37

37

Totaal vlottende activa

2.498

1.380

Totaal activa

431.664

427.573

EIGEN VERMOGEN

Geplaatst kapitaal

11.588

11.588

Wettelijke reserves

1.243

539

Overige reserves

212.996

245.813

Onverdeeld resultaat

1.558

-22.760

Totaal eigen vermogen

4

227.385

235.180

LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN

Groepsmaatschappijen

177.824

177.824

Totaal langlopende verplichtingen

5

177.824

177.824

KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN

Groepsmaatschappijen

26.382

13.889

Overige verplichtingen

73

680

Totaal kortlopende verplichtingen

6

26.455

14.569

Totaal verplichtingen

204.279

192.393

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

431.664

427.573